Bourse24 Ads 119

12:27 در حا... مخصوص اعضاء
11:59 نماده... مخصوص اعضاء
11:57 نماد... مخصوص اعضاء
11:55 در شر... مخصوص اعضاء
11:52 فملی... مخصوص اعضاء
11:51 وساپا... مخصوص اعضاء
11:25 در ای... مخصوص اعضاء
11:24 در شر... مخصوص اعضاء
11:17 قاب س... مخصوص اعضاء
11:17 حرکت... مخصوص اعضاء
10:44 معامل... مخصوص اعضاء
10:41 معامل... مخصوص اعضاء
10:39 معامل... مخصوص اعضاء
10:36 شتران... مخصوص اعضاء
10:33 در ای... مخصوص اعضاء
10:31 معامل... مخصوص اعضاء
10:07 حرکت... مخصوص اعضاء
09:57 نه این 600 شکستنی نیست #وساپا برای دومین بار طی هفته جاری، موفق به شکست مقاومت 600 تومان نشد مقاومت 600 تومانی در میانه اردیبشهت ماه هم مانع از رشد بیشتر قیمت شده بود
09:51 در شر... مخصوص اعضاء
09:48 بیشتر... مخصوص اعضاء
09:46 در 40... مخصوص اعضاء
09:45 قاب س... مخصوص اعضاء
09:45 حرکت... مخصوص اعضاء
09:42 معامل... مخصوص اعضاء
09:42 صف فر... مخصوص اعضاء
09:41 حرکت... مخصوص اعضاء
09:40 قاب س... مخصوص اعضاء
09:35 حرکت... مخصوص اعضاء
09:28 در شر... مخصوص اعضاء
09:25 شبندر... مخصوص اعضاء
09:22 معامل... مخصوص اعضاء
09:19 خودرو در نزدیکی مرز صفر تابلو نبض منفی می‌زند/ تا اینجا بیش از ۹۱ درصد خریدهای این سهم توسط حقیقی‌ها انجام شده است
09:16 معامل... مخصوص اعضاء
09:14 در نت... مخصوص اعضاء
09:14 استار... مخصوص اعضاء
09:13 شروع... مخصوص اعضاء
09:12 معامل... مخصوص اعضاء
09:10 شروع... مخصوص اعضاء
08:47 کارشن... مخصوص اعضاء ویژه
12:18 در حا... مخصوص اعضاء