Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
  جمع ارزش ریالی 397,513,947,287  
سبجنو سیمان‌ بجنورد 10 10
ذشپمچا پارس‌پامچال 10 10
وساپا سرمایه‌گذاری‌سایپا 1,060 1,060
ذتوسن توسعه‌سامانه‌های‌نرم‌افزاری‌نگین 230 230
ذحخزر کشتیرانی‌دریای‌خزر 20 20
فخاس مجتمع‌فولادخراسان 36 36
مبین مبین‌انرژی‌خلیج‌فارس 311,147 311,147
فسازان غلتک‌سازان‌سپاهان 860 860
ذتکنار مجتمع‌معادن‌مس‌تکنار 10 10
فاذر صنایع‌ آذرآب 362 362
وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌) 41 41
خنصیر مهندسی‌ نصیر ماشین 672 672
ثبهساز بهسازکاشانه‌تهران 1,690 1,690
سپید سپیدماکیان 600 600
سیستم همکاران‌سیستم‌(سهامی‌عام‌) 140 140
وسپهج جایزه‌سرمایه‌ گذاری‌ سپه 1 1
لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان 35 35
غشاذر شیرپاستوریزه‌پگاه‌آذربایجان‌غربی 22 22
گژکهربا ص‌.س‌دراوراق‌بهادارمبتنی‌برگواهی‌س‌سکه‌طلاکهربا 821,597 821,597
ذکایتا ایتالران‌ (سهامی‌عام‌) 10 10
کروی توسعه‌معادن‌روی‌ایران 41 41
کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس 161 161
دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 1,783 1,783
دفارا داروسازی‌ فارابی 69 69
وصنا سرمایه‌گذاری‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران 44 44
ذمارون پتروشیمی‌مارون 40 40
ولساپا لیزینگ‌ رایان‌ سایپا 108 108
خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
ذگلدیرا صنایع‌گلدیران 730 730
فرآور شرکت‌فرآوری‌موادمعدنی‌ایران 55 55
دسینا سینا دارو 360 360
پردیس سرمایه‌گذاری‌پردیس 54 54
تایرا تراکتورسازی‌ ایران 80 80
ذفلات گروه‌سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ومعادن‌فلات‌ایرانیان 15 15
خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ایران 379 379
ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 2,590 2,590
تکاردان تامین‌سرمایه‌کاردان 1,999 1,999
ذچخزر صنایع‌چوب‌خزرکاسپین 87 87
ذوسین بیمه‌سینا 39 39
حکشتی کشتیرانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران 53 53
ذغشوکوج جایزه‌شوکوپارس‌(سهامی‌عام‌) 96 96
فلوله لوله‌وماشین‌ سازی‌ ایران 134 134
وکار بانک‌ کارآفرین 257 257
وخارزم سرمایه‌گذاری‌خوارزمی 41 41
وپترو سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ (هلدینگ‌) 140 140
وخاور بانک‌خاورمیانه 107 107
چکاپا گروه‌صنایع‌کاغذپارس‌(سهامی‌عام‌) 67 67
ذبهپاک صنعتی‌بهپاک 121 121
ذبساما بیمه‌سامان 109 109
لابسا آبسال 75 75
ذرتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کوی 10 10
کلوند کاشی‌ الوند 10 10
غپاک لبنیات‌ پاک 63 63
ذداوهج جایزه‌داروسازی‌آوه‌سینا 185 185
ورنا سرمایه‌ گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) 38 38
ذوسبحانج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌سبحان 33 33
کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌ گری 1,117 1,117
کفرا فرآورده‌ های‌ نسوزایران 195 195
سقاین سیمان‌ قاین 720 720
وتوصا گروه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌صنعتی‌ایران 192 192
ذومعلم بیمه‌معلم 2,289 2,289
ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
ذفصبا صبافولادخلیج‌فارس 333 333
دکوثر داروسازی‌ کوثر 31 31
ذکگهرح حق‌تقدم‌سنگ‌آهن‌گهرزمین 206 206
ذقنقش قندنقش‌جهان 10 10
فروس فروسیلیس‌ایران 90 90
ذفتوسا تولیدوتوسعه‌سرب‌وروی‌ایرانیان 705 705
ساراب سیمان‌ داراب 14 14
سهگمت شرکت‌سیمان‌هگمتان 14 14
شفن پتروشیمی‌فن‌آوران 20 20
قمروج جایزه‌قند مرودشت 1,660 1,660
ذبالاس شرکت‌مهندسی‌ساختمان‌وتاسیسات‌راه‌آهن 18 18
ذزفکا کشت‌ودامداری‌فکا 304 304
ذهرمز فولادهرمزگان‌جنوب 53 53
ساربیل سیمان‌آرتااردبیل 120 120
سیتاح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 140 140
کنور توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 43 43
ذوجامیج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌جامی 11 11
ذثنام سرمایه‌گ‌ساختمانی‌بین‌المللی‌نام‌آوران‌مهندسی 47 47
ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 1,039 1,039
ذژفلزفار صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بخشی‌فلزفارابی 1,900,000 1,900,000
ذفرود فولادشاهرود 1,210 1,210
ذوایرا سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ایران 50 50
وسینا بانک‌ سینا 25 25
ذثباغ شهرسازی‌وخانه‌سازی‌باغمیشه 20 20
ذمفاخر توسعه‌فناوری‌اطلاعات‌خوارزمی 49 49
ذقاسم قاسم‌ایران 199 199
ستران سیمان‌ تهران 97 97
کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,045 2,045
ذسمایه بانک‌سرمایه 10 10
شغدیر پتروشیمی‌غدیر(سهامی‌عام‌) 80 80
دجابر داروسازی‌ جابرابن‌ حیان 120 120
ذوکبهمن مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌کوثربهمن 1,500 1,500
شخارک پتروشیمی‌ خارک 60 60
ذرافزا رایان‌هم‌افزا 355 355
ذوگردش بانک‌گردشگری‌(سهامی‌عام‌) 60 60
ذکقزوی شیشه‌قزوین 170 170
دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش 13 13
وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ‌) 49 49
ذنخریس نخریسی‌ونساجی‌خسروی‌خراسان 28 28
ذآینده بازرگانی‌وصنعتی‌آینده‌سازان‌بهشت‌پارس 10 10
ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
وسکاب سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کارکنان‌بانک‌ها 120 120
دانا بیمه‌دانا 97 97
ذغصینو سهامی‌عام‌صنعتی‌مینو 289 289
ذخصدرا صنعتی‌دریایی‌ایران 174 174
کبافق معادن‌ بافق 60 60
ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 876 876
ذپلاستج جایزه‌کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 8 8
پارس پتروشیمی‌پارس‌-پارس 2,100 2,100
ذثاژن سخت‌آژند 10 10
حفاری حفاری‌شمال 17 17
ذنیان نیان‌الکترونیک 10 10
شسپا نفت‌ سپاهان 1,061 1,061
ذاعتلا سرمایه‌گذاری‌اعتلاء‌البرز 62 62
رمپنا گروه‌مپنا(سهامی‌عام‌) 58 58
صبا گروه‌مالی‌صباتامین 2,804 2,804
ذتاس‌32 بیمه‌زندگی‌آگاه 4,410 4,410
واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 1,304,936 1,304,936
ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن 12 12
ذنبروج نساجی‌بروجرد 120 120
ذشرانل نفت‌ایرانول 10 10
سهرمز سیمان‌هرمزگان 33 33
ذبهپاکج جایزه‌صنعتی‌بهپاک 36 36
سغرب سیمان‌ غرب 13 13
خمحرکه نیرو محرکه 112 112
سیتا سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 310 310
کساپا سایپاشیشه 27 27
خمهر مهرکام‌پارس 341 341
خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
آپ آسان‌پرداخت‌پرشین 54 54
ذشمواد تولیدمواداولیه‌الیاف‌مصنوعی 1,847 1,847
ملت بیمه‌ملت 215 215
دکیمی کیمیدارو 144 144
ذزکشت کشاورزی‌مکانیزه‌اصفهان‌کشت 255 255
ذفالوم آلومتک‌(سهامی‌عام‌) 32 32
خاذین سایپاآذین 188 188
دارو کارخانجات‌داروپخش 92 92
ذزفجر کشاورزی‌ودامپروری‌فجراصفهان 265 265
فاراک ماشین‌ سازی‌اراک 130 130
ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ایران 48 48
ذددانا داروسازی‌دانا 105 105
ذسبزوا سیمان‌لارسبزوار 125 125
ذوگستر شرکت‌گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایرانیان 10 10
ذکچینی چینی‌ایران 10 10
پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 10 10
ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
ذوسپهر سرمایه‌گذاری‌گروه‌مالی‌سپهرصادرات 2,688 2,688
ذفزر پویازرکان‌آق‌دره 110 110
ثهام صندوق‌س‌ثروت‌هامرز-سهام 388,930 388,930
چفیبر فیبر ایران 179 179
اخابر مخابرات‌ایران 10 10
خکمک کمک‌ فنر ایندامین 126 126
کالا گروه‌سایراشخاص‌بورس‌کالای‌ایران 135 135
پارسان گسترش‌نفت‌وگازپارسیان 10 10
سفار سیمان‌فارس 20 20
بکاب شرکت‌صنایع‌جوشکاب‌یزد 301 301
ذمدیریت سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌.ص‌.بازنشستگی‌کشور 1,645 1,645
ذهکروم‌01 اختیارفروش‌تبعی‌کرومیت‌-14030824-6837 158 0
ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر 124 124
کویر تولیدی‌فولادسپیدفراب‌کویر 2,202 2,202
اپال فرآوری‌معدنی‌اپال‌کانی‌پارس 376 376
قپیرا فرآورد ه‌های‌ غذایی‌ وقند پیرانشهر 2,655 2,655
ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 18 18
کیمیاتک دارویی‌آرایشی‌بهداشتی‌آریان‌کیمیاتک 804 804
بسویچ پارس‌سویچ 256 256
دلر داروسازی‌اکسیر 40 40
قشکر شکر 1,353 1,353
شکربن کربن‌ ایران 510 510
وبملت بانک‌ملت 4,224,858 4,224,858
فایراج جایزه‌آلومینیم‌ ایران‌ ( ایرالکو ) 238 238
ذسلار سیمان‌لارستان 240 240
غپینو پارس‌ مینو 142 142
بموتو موتوژن 210 210
خپویش سازه‌ پویش 348 348
ذزنجان صنایع‌کشاورزی‌وکودزنجان 10 10
دفرا فرآورده‌های‌تزریقی‌ایران 40 40
دامین دارویی‌ امین 276 276
ذوملل شرکت‌اعتباری‌ملل 20 20
ذممسنی پتروشیمی‌ممسنی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
ذحریل ریل‌پردازسیر 71 71
ذعالیس بهاررزعالیس‌چناران 734 734
ذآریا پلیمرآریاساسول 70 70
ذلپیام گسترش‌صنایع‌پیام 10 10
شپنا پالایش‌نفت‌اصفهان 1,228,782 1,228,782
فولاژ فولادآلیاژی‌ایران 160,653 160,653
ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 91 91
فلامی لامیران 198 198
خساپا سایپا 1,981 1,981
سیلام سیمان‌ ایلام 29 29
ذتجلی تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 460,781 460,781
وبشهرح حق‌ تقدم‌ توسعه‌ صنایع‌ بهشهر 32 32
کیمیا صنعتی‌ومعدنی‌کیمیای‌زنجان‌گستران 253 253
ذتماوند تامین‌سرمایه‌دماوند 1,040 1,040
ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
ذهدشت صنایع‌پتروشیمی‌دهدشت 400,000 400,000
ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌(هلدینگ‌) 60 60
ذدتوزیع توزیع‌داروپخش 235 235
ثفارسج جایزه‌شرکت‌عمران‌وتوسعه‌فارس 28 28
ذکاسپین داروسازی‌کاسپین‌تامین 92 92
کترام تولیدی‌کاشی‌تکسرام 56 56
ذبجهرم توسعه‌مولدنیروگاهی‌جهرم‌(سهامی‌عام‌) 2,077 2,077
ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
خریخت صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 237 237
ذثپردیس سرمایه‌گذاری‌مسکن‌پردیس 27 27
دلقما دارویی‌ لقمان 369 369
ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
لوتوس تامین‌سرمایه‌لوتوس‌پارسیان‌-لوتوس 1,410 1,410
ذآس‌پ آ.س‌.پ 11 11
های‌وب شرکت‌داده‌گسترعصرنوین‌-های‌وب 2,440 2,440
ذدحاوی داروسازی‌الحاوی 180 180
وپارس بانک‌پارسیان 625 625
آسیاج جایزه‌بیمه‌آسیا 191 191
ذوسدید گروه‌صنعتی‌سدید 1,499 1,499
ذسفارود کارخانه‌فارسیت‌درود(سهامی‌عام‌) 20 20
ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 10 10
پکویر کویرتایر 20 20
ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
قصفها قنداصفهان 110 110
ذثالوند سرمایه‌گذاری‌مسکن‌الوند 16 16
بورس سایراشخاص‌ بورس‌اوراق‌بهادارتهران 145 145
اتکامح حق‌تقدم‌بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 11 11
بنیرو نیروترانس 301 301
شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس 1,441 1,441
ذبمولد مولدنیروگاهی‌تجارت‌فارس 940 940
ذخدیزل بهمن‌دیزل 1,205 1,205
ذدکپسول تولیدژلاتین‌کپسول‌ایران 65 65
ذکزغال زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 239 239
غالبر لبنیات‌کالبر 13 13
کفپارسج جایزه‌فرآورده‌های‌ نسوز پارس 87 87
ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 2,902 2,902
ذخپارس پارس‌خودرو 159 159
ذسکارون سیمان‌کارون 10 10
حفارس حمل‌ونقل‌بین‌المللی‌خلیج‌فارس 563 563
گژعیار صندوق‌طلای‌عیارمفید 10,000 10,000
ذبزاگرس تولیدومدیریت‌نیروگاه‌زاگرس‌کوثر 2,930 2,930
پی‌پاد پرداخت‌الکترونیک‌پاسارگاد 330,492 330,492
آبادا تولیدنیروی‌برق‌آبادان‌(سهامی‌عام‌) 464 464
دیران شرکت‌ایران‌دارو 162 162
ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
جهش صندوق‌سهامی‌جهش‌فارابی‌-اهرمی 3,000,000 3,000,000
ذحبندر خدمات‌دریایی‌وکشتیرانی‌خط‌دریابندر 36 36
ذسمگا گروه‌سرمایه‌گذاری‌میراث‌فرهنگی 88 88
ذپلاست کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 10 10
خکار ایرکاپارت‌صنعت 13,162 13,162
فنورد نورد قطعات‌ فولادی 437 437
ذسباقر سیمان‌باقران 10 10
ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران 250 250
کگل معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌گهر 53 53
ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
وبانک سرمایه‌گذاری‌گروه‌توسعه‌ملی 33 33
ذفنافزا توسعه‌فن‌افزارتوسن 390 390
دالبر البرز دارو 1,038 1,038
پدرخش درخشان‌ تهران 98 98
وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی 111 111
ذزاگرس پتروشیمی‌زاگرس 20 20
ذکیسون کیسون 84 84
ذغمینو صنایع‌غذایی‌مینوشرق 498 498
ذوزمین بانک‌ایران‌زمین 50 50
ذبپیوند برق‌وانرژی‌پیوندگسترپارس 350 350
مبینح حق‌تقدم‌مبین‌انرژی‌خلیج‌فارس 622,294 622,294
شسینا شیمیایی‌ سینا 1,171 1,171
ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌(هلدینگ‌) 69 69
فولاد فولادمبارکه‌اصفهان 890 890
ذتوریل توکاریل 35 35
ذغفارس شیرپاستوریزه‌پگاه‌فارس 56 56
ذوسرمد بیمه‌سرمد(سهامی‌عام‌) 29 29
سشمال سیمان‌ شمال 13 13
فخوز فولادخوزستان 2,590 2,590
ذمادیراج جایزه‌صنایع‌ماشینهای‌اداری‌ایران 401 401
سلام صندوق‌س‌سلام‌فارابی‌-سهام 1,130,000 1,130,000
ذخفناور مهندسی‌صنعتی‌روان‌فن‌آور 59 59
سپ پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 305 305
ذلطیف محصولات‌کاغذی‌لطیف 70 70
ذقشیر قندشیروان‌قوچان‌وبجنورد 259 259
ذوآرین توسعه‌اقتصادی‌آرین 21 21
سیتاج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 169 169
وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن 1,192 1,192
ذبخاور بیمه‌زندگی‌خاورمیانه 1,185 1,185
بالبر کابل‌ البرز 54 54
ما بیمه‌ما 105 105
وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌(هلدینگ‌) 10 10
اردستان سیمان‌اردستان 400 400
ذشاوان پالایش‌نفت‌لاوان 209 209
ذساروج بین‌المللی‌ساروج‌بوشهر 141 141
فسپا شرکت‌گروه‌صنعتی‌سپاهان 645 645
دسبحان سبحان‌دارو 427 427
ذفوکا فولاد کاویان 10 10
فارس صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس‌(سهامی‌عام‌) 191 191
شبندر پالایش‌نفت‌بندرعباس 400,777 400,777
سخاش شرکت‌سیمان‌خاش 265 265
سرود شرکت‌سیمان‌شاهرود 10 10
زکوثر سرمایه‌گذاری‌کشاورزی‌کوثر 195 195
خفنر فنرسازی‌ خاور 57 57
قهکمت قند هکمتان 1,039 1,039
نمرینو ایران‌ مرینوس 43 43
غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان 85 85
پاسا ایران‌یاساتایرورابر 295 295
رکیش کارت‌اعتباری‌ایران‌کیش‌(سهامی‌عام‌) 16 16
ذودیج جایزه‌بیمه‌دی‌(سهامی‌عام‌) 13 13
کمنگنز معادن‌منگنزایران 31 31
قثابت قند ثابت‌ خراسان 1,393 1,393
ذوهور مدیریت‌انرژی‌امیدتابان‌هور 2,925 2,925
ذپارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر(سهامی‌عام‌) 50 50
تنوین تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 2,165 2,165
داتام گروه‌مالی‌داتام 900 900
اتکامج جایزه‌بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 4 4
ونیکی سرمایه‌ گذاری‌ ملی‌ ایران 771 771
تکنو تکنوتار 168 168
ذولانا لیزینگ‌آریادانا 175 175
پرداخت به‌پرداخت‌ملت 517 517
ومعادن سرمایه‌ گذاری‌ توسعه‌معادن‌ وفلزات‌(هلدینگ‌) 1,000,058 1,000,058
امین تامین‌سرمایه‌امین 95 95
ذمیهن بیمه‌میهن 220 220
ذزملارد کشاورزی‌ودامپروری‌ملاردشیر(سهامی‌عام‌) 266 266
فپنتا سپنتا 190 190
کپشیر پشم‌ شیشه‌ ایران 14 14
ذقیستو قندبیستون 10 10
ذغشهداب کشت‌وصنعت‌شهداب‌ناب‌خراسان 54 54
شپاکسا پاکسان 341 341
ولپارس لیزینگ‌پارسیان 1,036 1,036
ولملت واسپاری‌ملت 10 10
ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
ذمعیارح حق‌تقدم‌گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌پارس 964 964
پارند صندوق‌س‌.پارندپایدارسپهر(ETF)-بادرآمدثابت 2,360,677 2,360,677
قمرو قند مرودشت 1,660 1,660
سدشت صنایع‌سیمان‌دشتستان 10 10
ذشجم صنایع‌پتروشیمی‌تخت‌جمشید 620 620
ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 950 950
ذوشهر بانک‌شهر 10 10
سیدکو سرمایه‌گذاری‌وتوسعه‌صنایع‌سیمان 25 25
شپدیس پتروشیمی‌پردیس‌(سهامی‌عام‌) 30 30
فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (سهامی‌ عام‌) 721 721
اتکام بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 28 28
رتاپ تجارت‌ الکترونیک‌ پارسیان 19 19
شلعاب لعاب‌ ایران 20 20
شنفت نفت‌ پارس 287 287
غبهنوش بهنوش‌ ایران 21 21
دزهراوی شرکت‌ داروسازی‌ زهراوی 417 417
ذولرازج حق‌ تقدم‌ لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 179 179
ذژلبخند صندوق‌س‌.لبخندفارابی‌-د 3,366,162 3,366,162
ذوملت سرمایه‌گذاری‌ملت 10 10
لخزر پارس‌ خزر 110 110
ذکتوکا تولیدی‌وخدمات‌صنایع‌نسوزتوکا 100 100
سفارس سیمان‌ فارس‌ و خوزستان 20 20
شیران سرمایه‌گذاری‌صنایع‌شیمیایی‌ایران 700 700
ذداوه داروسازی‌آوه‌سینا 425 425
ذشصفها پتروشیمی‌اصفهان 10 10
ذغمارگ مارگارین 113 113
ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
سفانو سیمان‌فارس‌نو 20 20
پتایر ایران‌ تایر 906 906
تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی 20 20
ذوپویا سرمایه‌گذاری‌پویا 1,600 1,600
کنورج جایزه‌توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 16 16
ذوامین سرمایه‌گذاری‌امین‌توان‌آفرین‌ساز 390 390
ذشپاس نفت‌پاسارگاد 10 10
ذسامان بانک‌سامان 97 97
فسبزوار پارس‌فولادسبزوار 110 110
سصوفی سیمان‌ صوفیان 20 20
شبریز پالایش‌نفت‌تبریز 152 152
ذقشرین قندشیرین‌خراسان 5,913 5,913
ذبیوتیک آنتی‌بیوتیک‌سازی‌ایران 59 59
ذکگهر سنگ‌آهن‌گهرزمین 103 103
حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
ذکازرو پتروشیمی‌کازرون 10 10
ذبکهنوج تولیدبرق‌ماهتاب‌کهنوج 253 253
حپترو شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
قشهد سهامی‌ شهد 315 315
ذفبیرا صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 223 223
ذزشریف کشت‌وصنعت‌شریف‌آباد 975 975
سخوز سیمان‌خوزستان 10 10
وپست پست‌بانک‌ایران 50 50
آسیا بیمه‌آسیا 1,482 1,482
ذارفع آهن‌وفولادارفع‌(سهامی‌عام‌) 329 329
شبهرن نفت‌ بهران 45 45
ذآریان سرمایه‌گذاری‌پارس‌آریان 61 61
ذوثوق سرمایه‌گذاری‌وثوق‌امین 24 24
همراه ارتباطات‌سیارایران‌(سهامی‌عام‌) 65 65
ذلخانه لوازم‌خانگی‌پارس 14 14
لسرما سرما آفرین 14 14
فباهنر صنایع‌ مس‌ شهید باهنر 262 262
غشصفا شرکت‌شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان 178 178
کپارس کاشی‌ پارس 131 131
ذشپلی پلی‌اکریل‌ایران 4,069 4,069
بفجر فجرانرژی‌خلیج‌فارس 78 78
تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران 96 96
کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌دارویی‌رازی 560 560
وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی 27 27
ذآردینه نشاسته‌وگلوکزآردینه 30 30
ذرنیک جنرال‌مکانیک 560 560
فسرب ملی‌سرب‌وروی‌ایران 344 344
ذساینا صنایع‌بهداشتی‌ساینا 50 50
غدشت شرکت‌ دشت‌ مرغاب 255 255
فاسمین کالسیمین 120 120
کرازیج جایزه‌کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌دارویی‌رازی 65 65
ذولتجار واسپاری‌تجارایرانیان 12 12
تنوینج جایزه‌تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 246 246
کسعدی کاشی‌ سعدی 10 10
شترانج جایزه‌پالایش‌نفت‌تهران‌(سهامی‌عام‌) 377,458 377,458
کهمدا شیشه‌ همدان 174 174
ذشبصیر تولیدات‌پتروشیمی‌قائدبصیر 175 175
ذبتک کارخانجات‌کابلسازی‌تک 20 20
والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌) 147 147
ذورازی بیمه‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 63 63
وصنعت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ و معدن 45 45
ختور رادیاتور ایران 95 95
ذمادیرا صنایع‌مادیران 1,240 1,240
فجامج جایزه‌جام‌ دارو 49 49
ذدبالک تولیدمواداولیه‌دارویی‌البرزبالک 86 86
شگل گلتاش 260 260
ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس 23 23
ذغشوکو شوکوپارس‌(سهامی‌عام‌) 96 96
ثامان شرکت‌ سامان‌ گستراصفهان 22 22
ذثقزوی عمران‌وسازندگی‌قزوین 11 11
ذخودکفاج جایزه‌اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 967 967
افق فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌افق‌کوروش‌-افق 596 596
ذواتوس توسعه‌س‌.کشاورزی‌آرین‌توسکا 206 206
غدام خوراک‌ دام‌ پارس 26 26
ذسامانج جایزه‌بانک‌سامان 63 63
ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,489 1,489
سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 46 46
حتاید خدمات‌دریایی‌تایدواترخاورمیانه 295 295
ذبنو بیمه‌تجارت‌نو 1,342 1,342
پترول گروه‌س‌وت‌صنایع‌تکمیلی‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس 39 39
ذکپرور فرآوری‌زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 155 155
ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو 30 30
سدور سیمان‌دورود 100 100
ذرفاه فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌رفاه 10 10
خلنت لنت‌ ترمز ایران 64 64
ذنیرو نیرو سرمایه 87 87
ذسپرده سپرده‌گذاری‌مرکزی‌اوراق‌بهاداروتسویه‌وجوه 273 273
ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 271 271
غزر صنعتی‌زرماکارون 2,123 2,123
غکورش صنعت‌غذایی‌کورش 705 705
ذفروژ صنایع‌فروآلیاژایران 120 120
ذدی بانک‌دی‌(سهامی‌عام‌) 2,700 2,700
کخاک خاک‌ چینی‌ ایران 69 69
ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
ذفن‌آوا گروه‌فن‌آوا 36 36
ذوگردشح حق‌تقدم‌بانک‌گردشگری 19 19
شلعابج جایزه‌لعاب‌ ایران 191 191
فمراد آلومراد 99 99
وبصادرج جایزه‌بانک‌ صادرات‌ ایران 34 34
ذشتهران داروسازی‌تهران‌شیمی 105 105
کحافظ کاشی‌ حافظ 81 81
ذپخش پخش‌البرز 161 161
وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کشوری‌(هلدینگ‌) 30 30
البرز بیمه‌البرز 11,295 11,295
بموتوج جایزه‌موتوژن 27 27
امینح حق‌تقدم‌تامین‌سرمایه‌امین 36 36
ذفبیراج جایزه‌صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 137 137
ذتابا تابان‌نیروسپاهان 10 10
ذوحافظ بیمه‌حافظ 37 37
وایران لیزینگ‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 41 41
ذکفرآور فرآورده‌های‌سیمان‌شرق 10 10
شگستر گسترش‌سوخت‌سبززاگرس 7,000,000 7,000,000
واعتبار سرمایه‌گذاری‌اعتبارایران‌(سهامی‌عام‌) 22 22
دسبحا گروه‌ دارویی‌ سبحان 154 154
ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس‌70%تادیه 3,420 3,420
سپاها سیمان‌ سپاهان 10 10
البرزح حق‌تقدم‌بیمه‌البرز 1,581 1,581
خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 495 495
ذسرچشمه سرمایه‌گذاری‌مس‌سرچشمه 85 85
دروز داروسازی‌ روزدارو 98 98
ذقاسمج جایزه‌قاسم‌ایران 79 79
وکغدیر بین‌المللی‌توسعه‌صنایع‌ومعادن‌غدیر 370 370
ذکرمان سرمایه‌گذاری‌توسعه‌وعمران‌استان‌کرمان 2,111 2,111
غگل گلوکوزان 1,333 1,333
آکنتور کنتورسازی‌ ایران 10 10
شهر گروه‌مالی‌شهر 1,862 1,862
ذحاریا کشتیرانی‌آریا 10 10
وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه 480 480
جم پتروشیمی‌ جم 52 52
ذحگردش ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 1,615 1,615
قنیشا قندنیشابور 1,924 1,924
مداران داده‌پردازی‌ ایران 30 30
ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
ذبهیر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌تجارت‌هیرمند 665 665
فنوال نورد آلومینیوم 75 75
ذثعتما سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌اعتمادگستر 20 20
غسالم شرکت‌سالمین 149 149
سشرق سیمان‌ شرق 20 20
غنوش نوش‌ مازندران 486 486
ذثتران سرمایه‌گذاری‌مسکن‌تهران 570 570
سمازن سیمان‌ مازندران 60 60
ذوثنو سرمایه‌گذاری‌ساختمان‌نوین 63 63
شاراک پتروشیمی‌شازند 230,060 230,060
ذتمحرکه ماشین‌سازی‌نیروکحرکه‌-لغوپذیرش‌شده 107 107
دیرانح حق‌ تقدم‌ شرکت‌ایران‌دارو 82 0
غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر 92 92
وبصادر بانک‌ صادرات‌ ایران 333 333
ذهارد01 اختیارفروش‌تبعی‌آردینه‌-14031124-0 30 0
ذوب ذوب‌آهن‌اصفهان 3,452,355 3,452,355
کرماشا صنایع‌ پتروشیمی‌ کرمانشاه 90 90
شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس 25 25
فاما صنعتی‌ آما 105 105
خزامیا زامیاد 153 153
ذودی بیمه‌دی‌(سهامی‌عام‌) 23 23
ذفبورس فرابورس 525 525
ذدسانکو داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 25 25
قلرست قند لرستان 642 642
ثامید توسعه‌وعمران‌امید 2,250 2,250
ذحسینا توسعه‌خدمات‌دریایی‌وبندری‌سینا 215 215
چکارن کارتن‌ ایران 259 259
دپارس پارس‌ دارو 89 89
تیپیکو سرمایه‌گذاری‌داروئی‌تامین 50 50
واعتبارج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌اعتبارایران‌(سهامی‌عام‌) 20 20
ذدسانکوح حق‌تقدم‌داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 4 4
فجام جام‌ دارو 448 448
ذپلوله گازلوله 10 10
شراز پالایش‌نفت‌شیراز 214 214
غمهرا مهرام 405 405
کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ طبس 10 10
کسرام پارس‌ سرام 163 163
ذداراب پتروشیمی‌داراب 10 10
بوعلی پتروشیمی‌بوعلی 90 90
ذوآوا سرمایه‌گذاری‌آوانوین 1,136 1,136
بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب 45 45
بکام کارخانجات‌تولیدی‌شهیدقندی 134 134
پارسیان بیمه‌پارسیان 468 468
وپاسار بانک‌ پاسارگاد 383 383
پلاسک پلاسکوکار 75 75
انرژی بورس‌انرژی‌ایران 3,491,195 3,491,195
ذغصینوج جایزه‌سهامی‌عام‌صنعتی‌مینو 72 72
سیمرغ سیمرغ‌-سیمرغ 150 150
ذتماوندج جایزه‌تامین‌سرمایه‌دماوند-پذیره 148 148
غپینوج جایزه‌پارس‌ مینو 31 31
کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 369 369
تاپیکو سرمایه‌گذاری‌نفت‌وگازوپتروشیمی‌تامین 15 15
ذقچار فرآورده‌های‌غذایی‌وقندچهارمحال 2,749 2,749
ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن 100 100
ذفاهواز نوردولوله‌اهواز 10 10
ذفرویج جایزه‌ذوب‌روی‌اصفهان 635 635
ذسجام مجتمع‌سیمان‌غرب‌آسیا 10 10
ذوگردشج جایزه‌بانک‌گردشگری‌(سهامی‌عام‌) 39 39
ذکهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(سهامی‌عام‌) 10 10
ذنگان صنعت‌روی‌زنگان 70 70
سآبیک سیمان‌آبیک 200 200
ذفولای فولادآلیاژی‌یزد 82 82
ذوسبحان سرمایه‌گذاری‌سبحان 118 118
ونوین بانک‌اقتصادنوین 294 294
ذسپیدار سپیدارسیستم‌آسیا 110 110
ذفنفت صنایع‌تجهیزات‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 272 272
ذدتولید داروسازی‌تولیددارو 121 121
غشهد شهد ایران 187 187
ذولراز لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 150 150
ذوهامون سرمایه‌گذاری‌هامون‌صبا 1,895 1,895
سبهان سیمان‌ بهبهان 10 10
وسپه سرمایه‌ گذاری‌ سپه 31 31
کساوه صنایع‌کاشی‌وسرامیک‌سینا 57 57
ذکمرجان بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار(سهامی‌عام‌) 110 110
ذخکاوه سایپادیزل‌(سهامی‌عام‌) 25 25
تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران 10 10
وساخت سرمایه‌گذاری‌ ساختمان‌ایران‌(هلدینگ‌) 282 282
ذثغرب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌شمالغرب 11 11
وتوس سرمایه‌گذاری‌توسعه‌شهری‌توس‌گستر 12 12
ذدرهاور دارویی‌ره‌آوردتامین 60 60
میدکو توسعه‌معادن‌وصنایع‌معدنی‌خاورمیانه 57 57
وتجارت بانک‌تجارت 538 538
ذنوین بیمه‌نوین 99 99
ذشاروم پتروشیمی‌ارومیه 380 380
فایرا آلومینیم‌ ایران‌ ( ایرالکو ) 753 753
جم‌پیلن پتروشیمی‌جم‌پیلن 28 28
ذکتوسعه توسعه‌صنایع‌ومعادن‌کوثر 275 275
ذتاپکیش تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 415 415
پاکشو گروه‌صنعتی‌پاکشو 480 480
شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس 694 694
ذافرا افرانت 47 47
ذبگیلان توسعه‌مسیربرق‌گیلان 350 350
شتران پالایش‌نفت‌تهران‌(سهامی‌عام‌) 902,617 902,617
سصفها سیمان‌ اصفهان 100 100
کپشیرح حق‌ تقدم‌ پشم‌ و شیشه‌ ایران 9 9
ذشستان پتروشیمی‌گلستان 41 41
دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش 178 178
ذوجامی سرمایه‌گذاری‌جامی 47 47
ذثعمرا شرکت‌عمران‌وتوسعه‌شاهد 10 10
شکلر شرکت‌نیروکلر 52 52
ذولیز لیزینگ‌ایران 64 64
ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 120 120
ذکرومیت توسعه‌معادن‌کرومیت‌کاوندگان‌بنا 158 158
چکاوه صنایع‌ کاغذسازی‌ کاوه 10 10
ذفروی ذوب‌روی‌اصفهان 635 635
ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران 35 35
ذزماهان مجتمع‌تولیدگوشت‌مرغ‌ماهان 690 690
ذکوثر بیمه‌کوثر 4,400,095 4,400,095
ذهجرت پخش‌هجرت 190 190
خزرج جایزه‌فنرسازی‌زر 39 39
آباد مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 20 20
ذشرنگی شیمیایی‌رنگین 317 317
ذوشمال سرمایه‌گذاری‌چشم‌اندازتوسعه‌شمال 10 10
بترانس ایران‌ ترانسفو 456 456
ذتپکو تولیدوتجهیزات‌سنگین‌هپکو 90 90
ذوامیر گروه‌صنعتی‌ومعدنی‌امیر 17 17
لپارسح حق‌ تقدم‌ پارس‌ الکتریک 46 46
ذتاس‌31 بیمه‌اتکایی‌رایا50%تادیه 14,629 14,629
ذلازما کارخانه‌های‌صنعتی‌آزمایش 10 10
خبهمن گروه‌بهمن 2,783 2,783
درازک دارویی‌ رازک 440 440
ذکی‌بی‌سی کی‌بی‌سی 101 101
کدما معدنی‌ دماوند 15 15
شیراز پتروشیمی‌شیراز 30 30
ذدقاضی داروسازی‌شهیدقاضی 60 60
ذخاور ایران‌ خودرو دیزل 510 510
ذفنرژی گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌(سهامی‌عام‌) 10 10
ذحسیر ریل‌سیرکوثر 429 429
خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 159 159
ذشلرد کودشیمیایی‌اوره‌لردگان‌(سهامی‌عام‌) 20 20
ذشسم تولیدسموم‌علف‌کش 20 20
خشرق الکتریک‌ خودرو شرق 17 17
ذاتکای بیمه‌اتکایی‌ایرانیان 41 41
خمحور تولیدمحورخودرو 1,503 1,503
قزوین کارخانجات‌ قند قزوین 752 752
ساروم سیمان‌ ارومیه 24 24
پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 30 30
خودرو ایران‌ خودرو 2,385 2,385
زمگسا کشاورزی‌ودامپروری‌مگسال 20 20
سکرما سیمان‌ کرمان 15 15
کنورح حق‌تقدم‌توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 72 72
ذبپاس بیمه‌پاسارگاد 351 351
غبشهر صنعتی‌ بهشهر 569 569
ذشتولی تولی‌پرس 10 10
سکرد سیمان‌کردستان 10 10
ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
ذمعیار گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌ پارس 241 241
وامید گروه‌مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌امید 13 13
چافست افست 95 95
ذژاکسیژن صندوق‌س‌.سهامی‌اکسیژن‌-س 1,806,093 1,806,093
شفا سرمایه‌گذاری‌شفادارو 248 248
برکت گروه‌دارویی‌برکت 810 810
غگرجی بیسکویت‌ گرجی 148 148
لپارس پارس‌ الکتریک 20 20
البرزج جایزه‌بیمه‌البرز 1,968 1,968
داسوه داروسازی‌ اسوه 30 30
ذثاصفا ساختمان‌اصفهان 10 10
ذشکف کف‌(سهامی‌عام‌) 10 10
وآفری بیمه‌کارآفرین 74 74
ذکباده تهیه‌وتولیدخاک‌نسوزاستقلال‌آباده 802 802
خزر فنرسازی‌ زر 106 106
ذثرود سرمایه‌گذاری‌مسکن‌زاینده‌رود 10 10
ذمرقام ایران‌ارقام 10 10
کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 42 42
کگاز شیشه‌ و گاز 18 18
ذسدبیر سرمایه‌گذاری‌تدبیرگران‌فارس‌وخوزستان 10 10
خچرخش چرخشگر 10 10
کاما باما 200 200
وغدیر سرمایه‌ گذاری‌ غدیر(هلدینگ‌) 30 30

بروز شده در تاریخ 28 بهمن 1402