Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 212
تبلیغ بورس24

 در راستای رعایت ماده 19 دستور العمل تاسیس و فعالیت شرکت های مشاور سرمایه گذاری مصوب 1389.3.4 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای ذینفع بودن شرکت های مشاوره در اوراق بهادار ، لیست سرمایه گذاری های شرکت مشاور سرمایه گذاری، در ادامه اعلام می گردد

ردیف نماد نام شرکت تعداد سهم میزان دارایی قابل معامله
    جمع ارزش ریالی 378,100,411,509  
1 سپاها سیمان‌ سپاهان 10 10
2 ذشرنگی شیمیایی‌رنگین 258 258
3 ذقیستو قندبیستون 10 10
4 ذکمرجان بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار(سهامی‌عام‌) 96 96
5 قلرست قند لرستان 72 72
6 کاذر فرآورده‌های‌نسوزآذر 42 42
7 حتوکا حمل‌ونقل‌توکا 69 69
8 سدشت صنایع‌سیمان‌دشتستان 10 10
9 فباهنر صنایع‌ مس‌ شهید باهنر 262 262
10 پی‌پاد پرداخت‌الکترونیک‌پاسارگاد 330,492 330,492
11 کهمدا شیشه‌ همدان 174 174
12 ذوتعان بیمه‌تعاون‌(سهامی‌عام‌) 10 10
13 غدشت شرکت‌ دشت‌ مرغاب 255 255
14 تپمپی پمپ‌ سازی‌ ایران 96 96
15 ذکازرو پتروشیمی‌کازرون 10 10
16 فولاد فولادمبارکه‌اصفهان 999 999
17 ذساینا صنایع‌بهداشتی‌ساینا 50 50
18 نمرینو ایران‌ مرینوس 43 43
19 حپترو شرکت‌حمل‌ونقل‌پتروشیمی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
20 سصفها سیمان‌ اصفهان 25 25
21 ذشفارا پتروشیمی‌فارابی 350 350
22 ذوحافظ بیمه‌حافظ 37 37
23 ذغشهداب کشت‌وصنعت‌شهداب‌ناب‌خراسان 54 54
24 ذشپاس نفت‌پاسارگاد 10 10
25 سکرما سیمان‌ کرمان 15 15
26 شلعاب لعاب‌ ایران 20 20
27 کپارس کاشی‌ پارس 131 131
28 غمهرا مهرام 241 241
29 آسیا بیمه‌آسیا 1,482 1,482
30 ثبهساز بهسازکاشانه‌تهران 670 670
31 خلنت لنت‌ ترمز ایران 64 64
32 ذفبیرا صنایع‌بسته‌بندی‌ایران 223 223
33 شپدیس پتروشیمی‌پردیس‌(سهامی‌عام‌) 30 30
34 غنوش نوش‌ مازندران 28 28
35 شنفت نفت‌ پارس 287 287
36 ذوامیر گروه‌صنعتی‌ومعدنی‌امیر 100 100
37 همراه ارتباطات‌سیارایران‌(سهامی‌عام‌) 65 65
38 ذلازما کارخانه‌های‌صنعتی‌آزمایش 10 10
39 ذکتوکا تولیدی‌وخدمات‌صنایع‌نسوزتوکا 100 100
40 آبادا تولیدنیروی‌برق‌آبادان‌(سهامی‌عام‌) 48 48
41 لخزر پارس‌ خزر 110 110
42 شیران سرمایه‌گذاری‌صنایع‌شیمیایی‌ایران 700 700
43 وتوسمج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی 10 10
44 وسپهح حق‌ تقدم‌ سرمایه‌ گذاری‌ سپه 7 7
45 بموتوح حق‌ تقدم‌ موتوژن 58 58
46 حتاید خدمات‌دریایی‌تایدواترخاورمیانه 295 295
47 ذشصفها پتروشیمی‌اصفهان 10 10
48 ذغمارگ مارگارین 113 113
49 ذفبستم صنایع‌بسته‌بندی‌مشهد 54 54
50 افق فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌افق‌کوروش‌-افق 510 510
51 ذوشهر بانک‌شهر 10 10
52 ذوهور مدیریت‌انرژی‌امیدتابان‌هور 3,550 3,550
53 برکتح حق‌تقدم‌گروه‌دارویی‌برکت 16 16
54 ما بیمه‌ما 105 105
55 ذثعمرا شرکت‌عمران‌وتوسعه‌شاهد 10 10
56 پرداخت به‌پرداخت‌ملت 53 53
57 ذورازی بیمه‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 63 63
58 سپ پرداخت‌الکترونیک‌سامان‌کیش 7 7
59 شبهرن نفت‌ بهران 45 45
60 ذفروژ صنایع‌فروآلیاژایران 96 96
61 شکلر شرکت‌نیروکلر 52 52
62 وپست پست‌بانک‌ایران 50 50
63 وصنعت شرکت‌ سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ و معدن 45 45
64 غشصفا شرکت‌شیرپاستوریزه‌پگاه‌اصفهان 178 178
65 لسرما سرما آفرین 14 14
66 بفجر فجرانرژی‌خلیج‌فارس 78 78
67 والبر سرمایه‌ گذاری‌ البرز(هلدینگ‌) 147 147
68 کرازی کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌دارویی‌رازی 560 560
69 ختور رادیاتور ایران 95 95
70 فاسمین کالسیمین 120 120
71 ذشستان پتروشیمی‌گلستان 41 41
72 ذزکشت کشاورزی‌مکانیزه‌اصفهان‌کشت 30 30
73 ذژپاداش   672,698 672,698
74 غبهنوش بهنوش‌ ایران 21 21
75 کسعدی کاشی‌ سعدی 10 10
76 ذتجلی تجلی‌توسعه‌معادن‌وفلزات 460,781 460,781
77 ذافرا افرانت 27 27
78 ذفن‌آوا گروه‌فن‌آوا 36 36
79 ذسباقر سیمان‌باقران 10 10
80 دسبحا گروه‌ دارویی‌ سبحان 154 154
81 ذکهرام تولیدی‌گرانیت‌بهسرام‌(سهامی‌عام‌) 10 10
82 ذرفاه فروشگاه‌های‌زنجیره‌ای‌رفاه 10 10
83 بموتوج جایزه‌موتوژن 27 27
84 ذولشرق لیزینگ‌ایران‌وشرق 2,450 2,450
85 سدور سیمان‌دورود 100 100
86 کمند   530,000 530,000
87 ذنگان صنعت‌روی‌زنگان 90 90
88 ذارفع آهن‌وفولادارفع‌(سهامی‌عام‌) 329 329
89 فاما صنعتی‌ آما 67 67
90 پارس پتروشیمی‌پارس‌-پارس 793 793
91 ذمعیار گروه‌سرمایه‌گذاری‌فولادی‌معیارصنعت‌ پارس 130 130
92 کیمیاتک دارویی‌آرایشی‌بهداشتی‌آریان‌کیمیاتک 804 804
93 سصوفی سیمان‌ صوفیان 20 20
94 دروز داروسازی‌ روزدارو 49 49
95 ذولبهمن بهمن‌لیزینگ 1,489 1,489
96 قشهد سهامی‌ شهد 210 210
97 ثاخت بین‌المللی‌توسعه‌ساختمان 10 10
98 پکویر کویرتایر 20 20
99 پترول گروه‌س‌وت‌صنایع‌تکمیلی‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس 39 39
100 دابور داروسازی‌ ابوریحان 84 84
101 ذولانا لیزینگ‌آریادانا 10 10
102 ذکپرور فرآوری‌زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 155 155
103 شگل گلتاش 260 260
104 تکشا گسترش‌صنایع‌وخدمات‌کشاورزی 20 20
105 ذثقزوی عمران‌وسازندگی‌قزوین 11 11
106 خریختج جایزه‌صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 50 50
107 سمازن سیمان‌ مازندران 60 60
108 ذشوش هنکل‌پاک‌وش 20 20
109 خزامیا زامیاد 153 153
110 سنیر سیمان‌ سفیدنی‌ریز 46 46
111 ذزملارد کشاورزی‌ودامپروری‌ملاردشیر(سهامی‌عام‌) 8 8
112 ذغگیلا شیرپاستوریزه‌پگاه‌گیلان 30 30
113 غسالم شرکت‌سالمین 149 149
114 سفانو سیمان‌فارس‌نو 20 20
115 البرز بیمه‌البرز 11,295 11,295
116 ذکرمان سرمایه‌گذاری‌توسعه‌وعمران‌استان‌کرمان 2,111 2,111
117 شهر گروه‌مالی‌شهر 1,862 1,862
118 ذوثنو سرمایه‌گذاری‌ساختمان‌نوین 63 63
119 ذفصبا صبافولادخلیج‌فارس 45 45
120 رتاپ تجارت‌ الکترونیک‌ پارسیان 19 19
121 ذهفروژ01 اختیارف‌.ت‌.فروژ-14021027-48771 96 0
122 اتکام بیمه‌اتکایی‌امین‌(سهامی‌عام‌) 28 28
123 جم پتروشیمی‌ جم 52 52
124 ذحرهشا رهشادسپاهان‌(سهامی‌عام‌) 10 10
125 قنیشا قندنیشابور 1,924 1,924
126 ثهام   500,000 500,000
127 فسبزوار پارس‌فولادسبزوار 224 224
128 وبیمه سرمایه‌ گذاری‌ صنعت‌ بیمه 480 480
129 ذولیز لیزینگ‌ایرانیان 64 64
130 ذوملل شرکت‌اعتباری‌ملل 20 20
131 ذوسپهرح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌گروه‌مالی‌سپهرصادرات 1,650 0
132 وپاسار بانک‌ پاسارگاد 324 324
133 غدام خوراک‌ دام‌ پارس 26 26
134 سشرق سیمان‌ شرق 20 20
135 ذثعتما سرمایه‌گذاری‌ساختمانی‌اعتمادگستر 20 20
136 ذدسانکو داروسازی‌سبحان‌انکولوژی 25 25
137 ذشپترو پتروشیمی‌آبادان 111 111
138 ولساپا لیزینگ‌ رایان‌ سایپا 80 80
139 خگستر گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایران‌خودرو 495 495
140 خپویش سازه‌ پویش 348 348
141 ذدرهاور دارویی‌ره‌آوردتامین 12 12
142 ذزفکا کشت‌ودامداری‌فکا 10 10
143 ذوسپهر سرمایه‌گذاری‌گروه‌مالی‌سپهرصادرات 1,100 1,100
144 سیدکو سرمایه‌گذاری‌وتوسعه‌صنایع‌سیمان 25 25
145 ذحاریا کشتیرانی‌آریا 10 10
146 ثامان شرکت‌ سامان‌ گستراصفهان 22 22
147 ذکفرآور فرآورده‌های‌سیمان‌شرق 10 10
148 واعتبار سرمایه‌گذاری‌اعتبارایران‌(سهامی‌عام‌) 22 22
149 سیمرغ سیمرغ‌-سیمرغ 303 303
150 آکنتور کنتورسازی‌ ایران 10 10
151 بکاب شرکت‌صنایع‌جوشکاب‌یزد 301 301
152 بسویچ پارس‌سویچ 256 256
153 غشهدج جایزه‌شهد ایران 106 106
154 ذسایرا ایرانیت‌(سهامی‌عام‌) 10 10
155 وپارس بانک‌پارسیان 625 625
156 دیران شرکت‌ایران‌دارو 162 162
157 ذسفارود کارخانه‌فارسیت‌درود(سهامی‌عام‌) 20 20
158 بورس سایراشخاص‌ بورس‌اوراق‌بهادارتهران 145 145
159 ذبمولد مولدنیروگاهی‌تجارت‌فارس 352 352
160 ذنیروج جایزه‌نیروسرمایه 45 45
161 ذلخانه لوازم‌خانگی‌پارس 14 14
162 دالبر البرز دارو 1,038 1,038
163 ذسمایه بانک‌ سرمایه 10 10
164 ذفروی ذوب‌روی‌اصفهان 760 760
165 شفارس صنایع‌ شیمیایی‌ فارس 1,441 1,441
166 ذفبورسج جایزه‌فرابورس 105 105
167 فمراد آلومراد 70 70
168 فایرا آلومینیم‌ ایران‌ ( ایرالکو ) 70 70
169 خراسان پتروشیمی‌خراسان‌-خراسان 20 20
170 کیمیا صنعتی‌ومعدنی‌کیمیای‌زنجان‌گستران 253 253
171 درازک دارویی‌ رازک 359 359
172 ذشتهران داروسازی‌تهران‌شیمی 105 105
173 کحافظ کاشی‌ حافظ 81 81
174 ذژاکسیژن   1,853,506 1,853,506
175 ذخپارس پارس‌خودرو 159 159
176 ذشبصیر تولیدات‌پتروشیمی‌قائدبصیر 75 75
177 قصفها قنداصفهان 110 110
178 خوساز محورسازان‌ ایران‌خودرو 184 184
179 ذفزرین زرین‌معدن‌آسیا(سهامی‌عام‌) 91 91
180 ذتابا تابان‌نیروسپاهان 10 10
181 ذقشیر قندشیروان‌قوچان‌وبجنورد 259 259
182 وتوشه سرمایه‌ گذاری‌ پارس‌ توشه‌(هلدینگ‌) 60 60
183 دروزج جایزه‌داروسازی‌ روزدارو 49 49
184 خفنر فنرسازی‌ خاور 57 57
185 ذحسیر ریل‌سیرکوثر 24 24
186 ذکاسپین داروسازی‌کاسپین‌تامین 92 92
187 شتاب صندوق‌س‌سهامی‌شتاب‌آگاه‌-اهرمی 100,000 100,000
188 وملی گروه‌ صنعتی‌ ملی‌(هلدینگ‌) 10 10
189 وایران لیزینگ‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 32 32
190 سشمال سیمان‌ شمال 13 13
191 فارس صنایع‌پتروشیمی‌خلیج‌فارس‌(سهامی‌عام‌) 191 191
192 ذریشمک تولیدوصادرات‌ریشمک‌(سهامی‌عام‌) 876 876
193 ذوگردش بانک‌گردشگری‌(سهامی‌عام‌) 60 60
194 ذآس‌پ آ.س‌.پ 11 11
195 ذصباح حق‌تقدم‌سرمایه‌گذاری‌صباتامین 1,189 0
196 ذسپرده سپرده‌گذاری‌مرکزی‌اوراق‌بهاداروتسویه‌وجوه 273 273
197 وبوعلی سرمایه‌گذاری‌بوعلی 74 74
198 وبانک سرمایه‌گذاری‌گروه‌توسعه‌ملی 33 33
199 ذبمیلا توسعه‌سرمایه‌گذاری‌میلادپارس 32 32
200 ذوسدید گروه‌صنعتی‌سدید 1,499 1,499
201 ختوقا گروه‌ صنعتی‌ قطعات‌ اتومبیل‌ ایران 56 56
202 ستران سیمان‌ تهران 97 97
203 ثشرق سرمایه‌گذاری‌ مسکن‌شمال‌شرق 11 11
204 ذبزاگرس تولیدومدیریت‌نیروگاه‌زاگرس‌کوثر 2,930 2,930
205 کخاک خاک‌ چینی‌ ایران 69 69
206 ثفارس عمران‌وتوسعه‌فارس 23 23
207 ذبمپنا تولیدبرق‌عسلویه‌مپنا 106 106
208 ذثپردیس سرمایه‌گذاری‌مسکن‌پردیس 27 27
209 ذحبندر خدمات‌دریایی‌وکشتیرانی‌خط‌دریابندر 36 36
210 ذوزمین بانک‌ایران‌زمین 50 50
211 پدرخش درخشان‌ تهران 98 98
212 کنور توسعه‌معدنی‌وصنعتی‌صبانور 43 43
213 غالبر لبنیات‌کالبر 13 13
214 ذآرمان بیمه‌آرمان 10 10
215 ذخفناور مهندسی‌صنعتی‌روان‌فن‌آور 59 59
216 ذخودکفا اقتصادی‌وخودکفایی‌آزادگان 2,902 2,902
217 ذوسرمد بیمه‌سرمد(سهامی‌عام‌) 29 29
218 وخاورج جایزه‌بانک‌خاورمیانه 32 32
219 کگل معدنی‌ و صنعتی‌ گل‌گهر 53 53
220 تنوینح حق‌تقدم‌تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 615 615
221 حفارس حمل‌ونقل‌بین‌المللی‌خلیج‌فارس 563 563
222 فلامی لامیران 198 198
223 غزر صنعتی‌زرماکارون 360 360
224 ذحسینا توسعه‌خدمات‌دریایی‌وبندری‌سینا 149 149
225 شبندر پالایش‌نفت‌بندرعباس 400,777 400,777
226 ذسکارون سیمان‌کارون 10 10
227 گژکهربا ص‌.س‌دراوراق‌بهادارمبتنی‌برگواهی‌س‌سکه‌طلاکهربا 796,597 796,597
228 تنوینج جایزه‌تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 246 246
229 شاملا معدنی‌ املاح‌ ایران 250 250
230 کپشیر پشم‌ شیشه‌ ایران 14 14
231 غپاک لبنیات‌ پاک 63 63
232 ذبپیوند برق‌وانرژی‌پیوندگسترپارس 77 77
233 وخاور بانک‌خاورمیانه 75 75
234 وتوصا گروه‌سرمایه‌گذاری‌توسعه‌صنعتی‌ایران 192 192
235 قمرو قند مرودشت 1,660 1,660
236 ذصبا سرمایه‌گذاری‌صباتامین 5,028 5,028
237 ذواتوسج جایزه‌س‌.آرین‌توسکا قیمت‌اسمی‌350ریال 203 203
238 ذددانا داروسازی‌دانا 75 75
239 ذهرمز فولادهرمزگان‌جنوب 31 31
240 غشهد شهد ایران 81 81
241 فسپا شرکت‌گروه‌صنعتی‌سپاهان 60 60
242 ذمیهن بیمه‌میهن 220 220
243 ذفرود فولادشاهرود 1,130 1,130
244 بالبر کابل‌ البرز 54 54
245 بنیرو نیروترانس 301 301
246 سخوز سیمان‌خوزستان 10 10
247 فلوله لوله‌وماشین‌ سازی‌ ایران 134 134
248 ذفنفت صنایع‌تجهیزات‌نفت‌(سهامی‌عام‌) 250 250
249 قهکمت قند هکمتان 1,039 1,039
250 ذوثوق سرمایه‌گذاری‌وثوق‌امین 24 24
251 دسبحان سبحان‌دارو 427 427
252 رکیش کارت‌اعتباری‌ایران‌کیش‌(سهامی‌عام‌) 16 16
253 ذوهامون سرمایه‌گذاری‌هامون‌صبا 2,731 2,731
254 ذبجهرم توسعه‌مولدنیروگاهی‌جهرم‌(سهامی‌عام‌) 10 10
255 ذزاگرس پتروشیمی‌زاگرس 20 20
256 ذوآرین توسعه‌اقتصادی‌آرین 21 21
257 ذتاپکیش تجارت‌الکترونیک‌پارسیان‌کیش 570 570
258 ذتکیمیا تامین‌سرمایه‌کیمیا 70,247 70,247
259 ذفنافزا توسعه‌فن‌افزارتوسن 82 82
260 بوعلی پتروشیمی‌بوعلی 319 319
261 شسینا شیمیایی‌ سینا 1,171 1,171
262 ذشاوان پالایش‌نفت‌لاوان 209 209
263 ذوملت سرمایه‌گذاری‌ملت 10 10
264 ذغفارس شیرپاستوریزه‌پگاه‌فارس 56 56
265 ددام داروسازی‌زاگرس‌فارمدپارس 106 106
266 ونفت سرمایه‌گذاری‌ صنعت‌ نفت‌(هلدینگ‌) 69 69
267 فسازان غلتک‌سازان‌سپاهان 1,250 1,250
268 ولملت واسپاری‌ملت 10 10
269 ذداوه داروسازی‌آوه‌سینا 362 362
270 سیتا سرمایه‌گذاری‌سیمان‌تامین 300 300
271 وخارزم سرمایه‌گذاری‌خوارزمی 13 13
272 ذمادیرا صنایع‌مادیران 1,914 1,914
273 ذثالوند سرمایه‌گذاری‌مسکن‌الوند 16 16
274 فملی ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ (سهامی‌ عام‌) 117 117
275 ومهان گروه‌توسعه‌مالی‌مهرآیندگان 105,250 105,250
276 شتران پالایش‌نفت‌تهران‌(سهامی‌عام‌) 902,617 902,617
277 ذکیسون کیسون 84 84
278 فولاژ فولادآلیاژی‌ایران 160,653 160,653
279 میدکو توسعه‌معادن‌وصنایع‌معدنی‌خاورمیانه 44 44
280 ذقشرین قندشیرین‌خراسان 5,913 5,913
281 ذواتوس توسعه‌س‌.کشاورزی‌آرین‌توسکا 3 3
282 فپنتا سپنتا 190 190
283 وتوسم سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی 17 17
284 ذتوریل توکاریل 35 35
285 ذشپلی پلی‌اکریل‌ایران 72 72
286 فنوال نورد آلومینیوم 50 50
287 کمنگنز معادن‌منگنزایران 31 31
288 ذبپاس بیمه‌پاسارگاد 287 287
289 سفارس سیمان‌ فارس‌ و خوزستان 20 20
290 ذمدیریت سرمایه‌گذاری‌وخدمات‌.ص‌.بازنشستگی‌کشور 152 152
291 ذچخزر صنایع‌چوب‌خزرکاسپین 7 7
292 وپاسارح حق‌ تقدم‌ بانک‌ پاسارگاد 59 0
293 وکغدیر بین‌المللی‌توسعه‌صنایع‌ومعادن‌غدیر 1,947 1,947
294 تکنو تکنوتار 168 168
295 سرود شرکت‌سیمان‌شاهرود 10 10
296 ذهجرت پخش‌هجرت 280 280
297 کویر تولیدی‌فولادسپیدفراب‌کویر 103 103
298 لوتوس تامین‌سرمایه‌لوتوس‌پارسیان‌-لوتوس 58 58
299 ومعادن سرمایه‌ گذاری‌ توسعه‌معادن‌ وفلزات‌(هلدینگ‌) 1,000,058 1,000,058
300 ذوسرمدح حق‌تقدم‌بیمه‌سرمد(سهامی‌عام‌) 13 13
301 ذبنو بیمه‌تجارت‌نو 300 300
302 وپخش داروپخش‌ (هلدینگ‌) 41 41
303 شپاکسا پاکسان 341 341
304 وبهمن سرمایه‌گذاری‌بهمن 50 50
305 ذکزغال زغال‌سنگ‌پروده‌طبس 60 60
306 غشان شیرپاستوریزه‌پگاه‌خراسان 85 85
307 شدوص دوده‌ صنعتی‌ پارس 118 118
308 کالا گروه‌سایراشخاص‌بورس‌کالای‌ایران 135 135
309 ذبهپاک صنعتی‌بهپاک 121 121
310 دامین دارویی‌ امین 276 276
311 پارند   3,401,177 3,401,177
312 ذبالاس شرکت‌مهندسی‌ساختمان‌وتاسیسات‌راه‌آهن 18 18
313 ذپارتا مجتمع‌صنعتی‌آرتاویل‌تایر(سهامی‌عام‌) 50 50
314 وصنا سرمایه‌گذاری‌گروه‌صنایع‌بهشهرایران 44 44
315 ذکمرجانح حق‌تقدم‌بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار 46 46
316 قثابت قند ثابت‌ خراسان 1,393 1,393
317 کماسه تامین‌ ماسه‌ ریخته‌ گری 1,117 1,117
318 خمحور تولیدمحورخودرو 1,503 1,503
319 ذحریل ریل‌پردازسیر 71 71
320 ذژلبخند صندوق‌س‌.لبخندفارابی‌-د 2,163,386 2,163,386
321 ذکایتا ایتالران‌ (سهامی‌عام‌) 10 10
322 ذرافزا رایان‌هم‌افزا 10 10
323 ونیکی سرمایه‌ گذاری‌ ملی‌ ایران 45 45
324 ذاخزا007 اسنادخزانه‌اسلامی‌-مرحله‌7بودجه‌030912-1400 84 84
325 سهگمت شرکت‌سیمان‌هگمتان 14 14
326 لابسا آبسال 75 75
327 خنصیر مهندسی‌ نصیر ماشین 672 672
328 کساپاح حق‌تقدم‌سایپاشیشه 85 85
329 تایرا تراکتورسازی‌ ایران 80 80
330 ورنا سرمایه‌ گذاری‌ رنا(هلدینگ‌) 38 38
331 شفا سرمایه‌گذاری‌شفادارو 22 22
332 وسپهج جایزه‌سرمایه‌ گذاری‌ سپه 1 1
333 سیستم همکاران‌سیستم‌(سهامی‌عام‌) 140 140
334 ذهدشت صنایع‌پتروشیمی‌دهدشت 400,000 400,000
335 دفارا داروسازی‌ فارابی 69 69
336 غشاذر شیرپاستوریزه‌پگاه‌آذربایجان‌غربی 22 22
337 دعبید لابراتوار داروسازی‌ دکتر عبیدی 1,783 1,783
338 شسپا نفت‌ سپاهان 1,061 1,061
339 ذمارون پتروشیمی‌مارون 40 40
340 سهرمز سیمان‌هرمزگان 33 33
341 فروس فروسیلیس‌ایران 45 45
342 وکار بانک‌ کارآفرین 257 257
343 ذشرانل نفت‌ایرانول 10 10
344 ذتاس‌31 بیمه‌اتکایی‌رایا50%تادیه 14,629 14,629
345 ذتکنار مجتمع‌معادن‌مس‌تکنار 10 10
346 فاذر صنایع‌ آذرآب 362 362
347 دسینا سینا دارو 360 360
348 دکیمی کیمیدارو 144 144
349 ذکباده تهیه‌وتولیدخاک‌نسوزاستقلال‌آباده 535 535
350 لبوتان گروه‌صنعتی‌بوتان 35 35
351 پردیس سرمایه‌گذاری‌پردیس 54 54
352 امین تامین‌سرمایه‌امین 252 252
353 ذزشریف کشت‌وصنعت‌شریف‌آباد 1,500 1,500
354 کچادح حق‌ تقدم‌ معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 107 0
355 دانا بیمه‌دانا 97 97
356 ذحخزرح حق‌تقدم‌کشتیرانی‌دریای‌خزر 46 46
357 ذخصدرا صنعتی‌دریایی‌ایران 174 174
358 ذفوکا فولاد کاویان 10 10
359 ذفبورس فرابورس 420 420
360 ذشجم صنایع‌پتروشیمی‌تخت‌جمشید 593 593
361 ذنیان نیان‌الکترونیک 10 10
362 ولپارس لیزینگ‌پارسیان 74 74
363 کروی توسعه‌معادن‌روی‌ایران 41 41
364 فخاس مجتمع‌فولادخراسان 36 36
365 زکوثر سرمایه‌گذاری‌کشاورزی‌کوثر 370 370
366 ذحخزر کشتیرانی‌دریای‌خزر 20 20
367 ذکی‌بی‌سی کی‌بی‌سی 101 101
368 دجابر داروسازی‌ جابرابن‌ حیان 120 120
369 ذدماوند تولیدنیروی‌برق‌دماوند(سهامی‌عام‌) 120 120
370 واتی سرمایه‌ گذاری‌ آتیه‌ دماوند 690,849 690,849
371 ساربیل سیمان‌آرتااردبیل 120 120
372 فخوز فولادخوزستان 2,590 2,590
373 کفرا فرآورده‌ های‌ نسوزایران 195 195
374 انرژی بورس‌انرژی‌ایران 3,891,195 3,891,195
375 چکاپا گروه‌صنایع‌کاغذپارس‌(سهامی‌عام‌) 67 67
376 ذآریا پلیمرآریاساسول 174 174
377 ذوآیند بانک‌آینده‌(سهامی‌عام‌) 10 10
378 ذسخواف سیمان‌مجدخواف 108 108
379 ذاپرداز آتیه‌داده‌پرداز 45 45
380 ذوآوا سرمایه‌گذاری‌آوانوین 22 22
381 دکوثر داروسازی‌ کوثر 31 31
382 شفن پتروشیمی‌فن‌آوران 20 20
383 ذپلاست کارخانجات‌تولیدی‌پلاستیران 10 10
384 ذقنقش قندنقش‌جهان 10 10
385 کساپا سایپاشیشه 27 27
386 ذرتکو کنترل‌خوردگی‌تکین‌کوی 10 10
387 شپنا پالایش‌نفت‌اصفهان 2,628,782 2,628,782
388 ذآواپاس بیمه‌اتکایی‌آوای‌پارس‌70%تادیه 2,700 2,700
389 چفیبر فیبر ایران 179 179
390 دارو کارخانجات‌داروپخش 92 92
391 قپیرا فرآورد ه‌های‌ غذایی‌ وقند پیرانشهر 2,655 2,655
392 خمهر مهرکام‌پارس 341 341
393 سقاین سیمان‌ قاین 720 720
394 ذثنام سرمایه‌گ‌ساختمانی‌بین‌المللی‌نام‌آوران‌مهندسی 47 47
395 دلر داروسازی‌اکسیر 40 40
396 پارسان گسترش‌نفت‌وگازپارسیان 10 10
397 تکاردان تامین‌سرمایه‌کاردان 415 415
398 ختراک ریخته‌گری‌ تراکتورسازی‌ایران 48 48
399 ذتاس‌32 بیمه‌زندگی‌آگاه 4,410 4,410
400 ذوسبحان سرمایه‌گذاری‌سبحان 118 118
401 تاپیکو سرمایه‌گذاری‌نفت‌وگازوپتروشیمی‌تامین 15 15
402 تنوین تامین‌سرمایه‌نوین‌-تنوین 1,507 1,507
403 ذولتجار واسپاری‌گسترش‌تجارت‌وسرمایه‌ایرانیان 10 10
404 کسرا سرامیک‌های‌صنعتی‌اردکان 2,045 2,045
405 ذوگستر شرکت‌گسترش‌سرمایه‌گذاری‌ایرانیان 10 10
406 ذاعتلا سرمایه‌گذاری‌اعتلاء‌البرز 62 62
407 وپترو سرمایه‌ گذاری‌ پتروشیمی‌ (هلدینگ‌) 140 140
408 ساراب سیمان‌ داراب 14 14
409 خمحرکه نیرو محرکه 112 112
410 ذدتولید داروسازی‌تولیددارو 86 86
411 کلوند کاشی‌ الوند 10 10
412 اخابر مخابرات‌ایران 10 10
413 ذتماوندج جایزه‌تامین‌سرمایه‌دماوند-پذیره 148 148
414 دلقما دارویی‌ لقمان 369 369
415 سآبیک سیمان‌آبیک 195 195
416 ذآینده بازرگانی‌وصنعتی‌آینده‌سازان‌بهشت‌پارس 10 10
417 ذکقزوی شیشه‌قزوین 170 170
418 ملت بیمه‌ملت 215 215
419 خبهمن گروه‌بهمن 5,636 5,636
420 ذثاژن سخت‌آژند 10 10
421 ذغمینو صنایع‌غذایی‌مینوشرق 277 277
422 ذوایرا سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ایران 50 50
423 رمپنا گروه‌مپنا(سهامی‌عام‌) 58 58
424 دپارس پارس‌ دارو 89 89
425 ذولتجارج جایزه‌واسپاری‌گسترش‌تجارت‌وسرمایه‌ایرانیان 2 2
426 پلاسک پلاسکوکار 75 75
427 ذغصینو سهامی‌عام‌صنعتی‌مینو 289 289
428 ذلکما کارخانجات‌ مخابراتی‌ایران 64 64
429 وبملت بانک‌ملت 528 528
430 حفاری حفاری‌شمال 17 17
431 خموتور موتورسازان‌تراکتورسازی‌ایران 14 14
432 کفپارس فرآورده‌های‌ نسوز پارس 161 161
433 ذبساما بیمه‌سامان 109 109
434 ذساروج بین‌المللی‌ساروج‌بوشهر 10 10
435 شخارک پتروشیمی‌ خارک 60 60
436 ثمسکن سرمایه‌گذاری‌ مسکن 12 12
437 ذشکبیر پتروشیمی‌امیرکبیر 10 10
438 ذوپویا سرمایه‌گذاری‌پویا 229 229
439 فرآور شرکت‌فرآوری‌موادمعدنی‌ایران 55 55
440 ذتماوند تامین‌سرمایه‌دماوند 370 370
441 ذشمواد تولیدمواداولیه‌الیاف‌مصنوعی 20 20
442 ذواحصا احیاء‌صنایع‌خراسان 40 40
443 وساپا سرمایه‌گذاری‌سایپا 17 17
444 دتماد تولیدمواداولیه‌داروپخش 13 13
445 ذفسلیر شرکت‌سولیران 20 20
446 آپ آسان‌پرداخت‌پرشین 54 54
447 ذتماوندح حق‌تقدم‌تامین‌سرمایه‌دماوند-پذیره 222 222
448 وبشهر توسعه‌ صنایع‌ بهشهر(هلدینگ‌) 49 49
449 ذاتکای بیمه‌اتکایی‌ایرانیان 29 29
450 ذمفاخر توسعه‌فناوری‌اطلاعات‌خوارزمی 49 49
451 ذنبروج نساجی‌بروجرد 120 120
452 سیلام سیمان‌ ایلام 29 29
453 ذزماهان مجتمع‌تولیدگوشت‌مرغ‌ماهان 650 650
454 ذزنجان صنایع‌کشاورزی‌وکودزنجان 10 10
455 ذفالوم آلومتک‌(سهامی‌عام‌) 18 18
456 کترام تولیدی‌کاشی‌تکسرام 56 56
457 غکورش صنعت‌غذایی‌کورش 866 866
458 خکمک کمک‌ فنر ایندامین 126 126
459 ذحگردش ریل‌گردش‌ایرانیان‌(سهامی‌عام‌) 5,000 5,000
460 دفرا فرآورده‌های‌تزریقی‌ایران 40 40
461 ذگلدیرا صنایع‌گلدیران 680 680
462 ذفزر پویازرکان‌آق‌دره 250 250
463 کساوه صنایع‌کاشی‌وسرامیک‌سینا 20 20
464 ذومعلم بیمه‌معلم 37 37
465 ذبگیلان توسعه‌مسیربرق‌گیلان 50 50
466 ذممسنی پتروشیمی‌ممسنی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
467 ولغدر لیزینگ‌خودروغدیر 124 124
468 پکرمان گروه‌ صنعتی‌ بارز 10 10
469 ثشاهد سرمایه‌ گذاری‌ شاهد 18 18
470 خکار ایرکاپارت‌صنعت 9,108 9,108
471 قشکر شکر 1,353 1,353
472 ذعالیس بهاررزعالیس‌چناران 396 396
473 ذلپیام گسترش‌صنایع‌پیام 10 10
474 وسینا بانک‌ سینا 25 25
475 ذکچینی چینی‌ایران 10 10
476 سبجنو سیمان‌ بجنورد 10 10
477 وخارزمج جایزه‌سرمایه‌گذاری‌خوارزمی 28 28
478 شکربن کربن‌ ایران 510 510
479 کبافق معادن‌ بافق 60 60
480 ذسبزوا سیمان‌لارسبزوار 125 125
481 ذشپمچا پارس‌پامچال 10 10
482 های‌وب شرکت‌داده‌گسترعصرنوین‌-های‌وب 1,647 1,647
483 خساپا سایپا 1,981 1,981
484 مبین مبین‌انرژی‌خلیج‌فارس 311,147 311,147
485 ذبخاور بیمه‌زندگی‌خاورمیانه 2,330 2,330
486 ذدبالک تولیدمواداولیه‌دارویی‌البرزبالک 72 72
487 بموتو موتوژن 210 210
488 ذسمگا گروه‌سرمایه‌گذاری‌میراث‌فرهنگی 66 66
489 خاهن آهنگری‌ تراکتورسازی‌ایران 291 291
490 شغدیر پتروشیمی‌غدیر(سهامی‌عام‌) 10 10
491 وسکاب سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کارکنان‌بانک‌ها 60 60
492 ذسرچشمه سرمایه‌گذاری‌مس‌سرچشمه 85 85
493 ذفولای فولادآلیاژی‌یزد 82 82
494 ذپلوله گازلوله 10 10
495 مداران داده‌پردازی‌ ایران 30 30
496 غپینو پارس‌ مینو 142 142
497 ذخدیزل بهمن‌دیزل 348 348
498 پارسیان بیمه‌پارسیان 468 468
499 ذپخش پخش‌البرز 102 102
500 ذولراز لیزینگ‌رازی‌(سهامی‌عام‌) 10 10
501 کطبس ذغال‌سنگ‌ نگین‌ طبس 10 10
502 چکارن کارتن‌ ایران 259 259
503 ذسلار سیمان‌لارستان 240 240
504 فجام جام‌ دارو 448 448
505 کسرام پارس‌ سرام 163 163
506 ذوکبهمن مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌کوثربهمن 224 224
507 ذوب ذوب‌آهن‌اصفهان 3,452,355 3,452,355
508 سفار سیمان‌فارس 20 20
509 ذشتولی تولی‌پرس 10 10
510 خاذین سایپاآذین 188 188
511 ذداراب پتروشیمی‌داراب 10 10
512 فاراک ماشین‌ سازی‌اراک 130 130
513 ذفصباج جایزه‌صبافولادخلیج‌فارس 288 288
514 شاراک پتروشیمی‌شازند 230,060 230,060
515 ذتفارس تامین‌سرمایه‌خلیج‌فارس 25,453 25,453
516 ذلطیف محصولات‌کاغذی‌لطیف 10 10
517 بترانس ایران‌ ترانسفو 456 456
518 ذفتوسا تولیدوتوسعه‌سرب‌وروی‌ایرانیان 817 817
519 تیپیکو سرمایه‌گذاری‌داروئی‌تامین 50 50
520 سغرب سیمان‌ غرب 13 13
521 ذودی بیمه‌دی‌(سهامی‌عام‌) 23 23
522 دشیمی شیمی‌ داروئی‌ داروپخش 1 1
523 ذدتوزیع توزیع‌داروپخش 255 255
524 ذشاروم پتروشیمی‌ارومیه 16 16
525 کرماشا صنایع‌ پتروشیمی‌ کرمانشاه 90 90
526 ثنوسا نوسازی‌وساختمان‌تهران 35 35
527 ذوامین سرمایه‌گذاری‌امین‌توان‌آفرین‌ساز 390 390
528 وسپه سرمایه‌ گذاری‌ سپه 31 31
529 ذثغرب سرمایه‌گذاری‌مسکن‌شمالغرب 11 11
530 ذنوین بیمه‌نوین 99 99
531 وصندوق سرمایه‌گذاری‌صندوق‌بازنشستگی‌کشوری‌(هلدینگ‌) 30 30
532 ذکگهر سنگ‌آهن‌گهرزمین 22 22
533 آباد مجتمع‌های‌توریستی‌ورفاهی‌آبادگران‌ایران 20 20
534 وتجارت بانک‌تجارت 538 538
535 خریخت صنایع‌ ریخته‌گری‌ ایران 187 187
536 وبصادر بانک‌ صادرات‌ ایران 333 333
537 ذتمحرکه ماشین‌سازی‌نیروکحرکه‌-لغوپذیرش‌شده 107 107
538 وساخت سرمایه‌گذاری‌ ساختمان‌ایران‌(هلدینگ‌) 282 282
539 ذثباغ شهرسازی‌وخانه‌سازی‌باغمیشه 20 20
540 ذرافزاح حق‌تقدم‌رایان‌هم‌افزا 18 18
541 ذکوثر بیمه‌کوثر 2,400,065 2,400,065
542 نوری پتروشیمی‌نوری‌-نوری 1,599 1,599
543 شراز پالایش‌نفت‌شیراز 214 214
544 ذغشوکو شوکوپارس‌(سهامی‌عام‌) 96 96
545 تکمبا کمباین‌ سازی‌ ایران 10 10
546 اردستان سیمان‌اردستان 157 157
547 ذخکاوه سایپادیزل‌(سهامی‌عام‌) 25 25
548 وتوس سرمایه‌گذاری‌توسعه‌شهری‌توس‌گستر 12 12
549 ذدی بانک‌دی‌(سهامی‌عام‌) 2,700 2,700
550 ذکمرجانج جایزه‌بازرگانی‌وتولیدی‌مرجان‌کار 14 14
551 گژگوهر صندوق‌سکه‌طلای‌کیان 1 1
552 ذژفلزفار صندوق‌سرمایه‌گذاری‌بخشی‌فلزفارابی 1,900,000 1,900,000
553 ذپخشح حق‌تقدم‌پخش‌البرز 59 0
554 ذقاسم قاسم‌ایران 199 199
555 بشهاب لامپ‌ پارس‌ شهاب 45 45
556 ذقیستوح حق‌تقدم‌قندبیستون 21 21
557 جم‌پیلن پتروشیمی‌جم‌پیلن 445 445
558 ذقچار فرآورده‌های‌غذایی‌وقندچهارمحال 2,749 2,749
559 سبهان سیمان‌ بهبهان 10 10
560 ذثاصفا ساختمان‌اصفهان 10 10
561 ذرنیک جنرال‌مکانیک 808 808
562 غگل گلوکوزان 16 16
563 ذآریان سرمایه‌گذاری‌پارس‌آریان 61 61
564 ذفاهواز نوردولوله‌اهواز 10 10
565 ذبتک کارخانجات‌کابلسازی‌تک 20 20
566 میدکوح حق‌تقدم‌توسعه‌معادن‌وصنایع‌معدنی‌خاورمیانه 13 0
567 ذدقاضی داروسازی‌شهیدقاضی 60 60
568 ذکتوسعه توسعه‌صنایع‌ومعادن‌کوثر 44 44
569 خزر فنرسازی‌ زر 106 106
570 ذبهیر سرمایه‌گذاری‌توسعه‌تجارت‌هیرمند 540 540
571 ذسجام مجتمع‌سیمان‌غرب‌آسیا 10 10
572 ذزفجر کشاورزی‌ودامپروری‌فجراصفهان 71 71
573 خرینگ رینگ‌سازی‌مشهد 159 159
574 وامید گروه‌مدیریت‌سرمایه‌گذاری‌امید 13 13
575 ذوشمال سرمایه‌گذاری‌چشم‌اندازتوسعه‌شمال 10 10
576 پاسا ایران‌یاساتایرورابر 366 366
577 بکام کارخانجات‌تولیدی‌شهیدقندی 134 134
578 ذشسم تولیدسموم‌علف‌کش 20 20
579 ساروم سیمان‌ ارومیه 24 24
580 ونیرو سرمایه‌گذاری‌نیرو 20 20
581 فسرب ملی‌سرب‌وروی‌ایران 344 344
582 خودرو ایران‌ خودرو 2,385 2,385
583 ذتپکو تولیدوتجهیزات‌سنگین‌هپکو 90 90
584 غگرجی بیسکویت‌ گرجی 148 148
585 ثامید توسعه‌وعمران‌امید 863 863
586 ولصنم لیزینگ‌صنعت‌ومعدن 100 100
587 ذشارومج جایزه‌پتروشیمی‌ارومیه 29 29
588 حکشتی کشتیرانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران 53 53
589 داسوه داروسازی‌ اسوه 30 30
590 ذکوثرح حق‌تقدم‌بیمه‌کوثر 2,000,025 2,000,000
591 ونوین بانک‌اقتصادنوین 294 294
592 کدما معدنی‌ دماوند 15 15
593 ذخاور ایران‌ خودرو دیزل 510 510
594 ذسپیدار سپیدارسیستم‌آسیا 24 24
595 شبریز پالایش‌نفت‌تبریز 152 152
596 چکاوه صنایع‌ کاغذسازی‌ کاوه 10 10
597 برکت گروه‌دارویی‌برکت 12 12
598 خشرق الکتریک‌ خودرو شرق 17 17
599 ذشلرد کودشیمیایی‌اوره‌لردگان‌(سهامی‌عام‌) 20 20
600 ذوسین بیمه‌سینا 39 39
601 شگسترح حق‌تقدم‌گسترش‌سوخت‌سبززاگرس 7,000,000 7,000,000
602 ذفنرژی گسترش‌صنایع‌انرژی‌آذرآب‌(سهامی‌عام‌) 10 10
603 ذبکهنوج تولیدبرق‌ماهتاب‌کهنوج 253 253
604 ذنیرو نیرو سرمایه 41 41
605 پسهند صنایع‌ لاستیکی‌ سهند 30 30
606 ذژتوان صندوق‌س‌.اهرمی‌توان‌مفید-س 245,000 245,000
607 شیراز پتروشیمی‌شیراز 30 30
608 ذثتران سرمایه‌گذاری‌مسکن‌تهران 23 23
609 شپارس بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس 25 25
610 کچاد معدنی‌وصنعتی‌چادرملو 262 262
611 چافست افست 95 95
612 ذفلات گروه‌سرمایه‌گذاری‌صنایع‌ومعادن‌فلات‌ایرانیان 15 15
613 دیرانح حق‌ تقدم‌ شرکت‌ایران‌دارو 82 82
614 پتایر ایران‌ تایر 906 906
615 ذدحاوی داروسازی‌الحاوی 30 30
616 ذسامان بانک‌سامان 97 97
617 دزهراوی شرکت‌ داروسازی‌ زهراوی 417 417
618 سخاش شرکت‌سیمان‌خاش 10 10
619 ذتوسن توسعه‌سامانه‌های‌نرم‌افزاری‌نگین 74 74
620 لپارس پارس‌ الکتریک 20 20
621 غاذر کشت‌وصنعت‌پیاذر 92 92
622 پاکشو گروه‌صنعتی‌پاکشو 480 480
623 ذوجامی سرمایه‌گذاری‌جامی 47 47
624 کاما باما 200 200
625 وغدیر سرمایه‌ گذاری‌ غدیر(هلدینگ‌) 30 30
626 ذپیزد مجتمع‌صنایع‌لاستیک‌یزد(سهامی‌عام‌) 56 56
627 غبشهر صنعتی‌ بهشهر 569 569
628 ذثرود سرمایه‌گذاری‌مسکن‌زاینده‌رود 10 10
629 سکرد سیمان‌کردستان 10 10
630 وآفری بیمه‌کارآفرین 74 74
631 ذمرقام ایران‌ارقام 10 10
632 ذسدبیر سرمایه‌گذاری‌تدبیرگران‌فارس‌وخوزستان 10 10
633 سلام صندوق‌س‌سلام‌فارابی‌-سهام 1,130,000 1,130,000
634 خچرخش چرخشگر 10 10
635 ذشکف کف‌(سهامی‌عام‌) 10 10
636 فنورد نورد قطعات‌ فولادی 315 315
637 ذدکپسول تولیدژلاتین‌کپسول‌ایران 180 180
638 سپید سپیدماکیان 131 131
639 کگاز شیشه‌ و گاز 18 18
640 قزوین کارخانجات‌ قند قزوین 752 752
641 ذوحافظح حق‌تقدم‌بیمه‌حافظ 22 22
642 ذکوثرج جایزه‌بیمه‌کوثر 5 5
643 ذدتولیدح حق‌تقدم‌داروسازی‌تولیددارو 35 0
644 اپال فرآوری‌معدنی‌اپال‌کانی‌پارس 400 400
645 زمگسا کشاورزی‌ودامپروری‌مگسال 20 20

بروز شده در تاریخ 6 آبان 1402