Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 228

امروز دست برتر با فروشنده ها بود. حدود 80 درصد از نمادها متحمل افت قیمت شدند. پس از اتمام زمان بازار 51 صف خرید و 52 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند تا بازار فردا را با این تعداد سرخطی خرید و فروش آغاز کنیم.

رشد ارزش معاملات در روز منفی بورس

بورس24 : امروز دست برتر با فروشنده ها بود. حدود 80 درصد از نمادها متحمل افت قیمت شدند. پس از اتمام زمان بازار 51 صف خرید و 52 صف فروش در ماشین معاملات باقی ماند تا بازار فردا را با این تعداد سرخطی خرید و فروش آغاز کنیم.

سهم حقیقی ها از کل خریدها 77 درصد و مشارکت آ ها در بخش فروش 88 درصد بود.

خالص ارزش معاملات خرد با حدود 16 درصد افزایش نسبت به روز شنبه به حدود 4,2 همت رسید. بیشترین معاملات در گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی و شیمیایی انجام شد.

حقیقی ها حدود 555 میلیارد تومان سرمایه از بازار بیرون کشیدند. بیشترین خروج پول خرد از گروه های صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، خودرو و ساخت قطعات و فلزات اساسی و نمادهای خودرو، خساپا، فملی، شپنا، ثفارس، شستا، ذوب،  شتران و وبملت رخ داد. در مقابل نمادهای فزر، سرچشمه، نوری، سپیدار، خاور، غشوکو، حشکوه، سابیک، وسپه و کنور بیش از سایرین مورد اقبال حقیقی ها قرار گرفتند.

با در نظر گرفتن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد به 5,2 همت و تراز پول خرد بازار به منفی 486 میلیارد تومان رسید. در صندق های با درآمد ثابت قابل معامله نیز شاهد خروج 724 میلیارد تومان از سرمایه های خرد بودیم.

شاخص کل در نهایت به افت حدود 16 هزار واحدی رضایت داد و در محدوده 2 میلیون و 245 هزار واحد قرار گرفت. بیشترین تاثیر منفی را فولاد، شپنا، وبملت، شستا و فملی بر آن گذاشتند اما وامید و نوری عمده ترین اثرگذاری مثبت را داشتند.

شاخص هموزن هم بالغ بر 10 هزار واحد عقب نشست و به پایینتر از 760 هزار واحد رسید. شاخص فرابورس نیز 346 واحد از ارتفاع خود را از دست داد و در محدوده 25 هزار و 633 واحد آرام گرفت.

طی روز جاری 18 معامله بلوکی بر روی 10 نماد با حجم 249,6 میلیون سهم به قیمت 166,9 میلیارد تومان انجام گرفت که بزرگترین آن ها #وسالت2 با 121,3 میلیون سهم به ارزش 83,1 میلیارد تومان بود.

وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

5فروردین

3,500

290

2,236,348

758,106

6فروردین

4,600

83

2,253,604

767,068

7فروردین

4,000

-62

2,249,416

767,639

8فروردین

4,020

183

2,261,398

770,458

11فروردین

3,600

-34

2,261,172

770,211

14فروردین

4,180

-555

2,245,445

759,827

مجموع

23,900

-95

2.3%

2.3%

 

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

ولکار

31.9

12.7

7

5.72

2

سآبیک

4.6

15.0

6.98

6.12

3

سیستم

2.8

7.1

6.97

4.32

4

سپیدار

1.3

13.3

6.97

6.82

5

واعتبار

41.3

12.9

6.97

5.42

6

فزر

19.8

108.3

6.91

4.89

7

بشهاب

5.0

5.4

5

4.9

8

سرچشمه

56.4

28.1

4.99

4.99

9

وهور

31.4

6.9

4.99

4.29

10

ولصنم

12.6

3.9

4.99

3.56

11

حپترو

0.9

2.2

4.98

4.56

12

سیلام

7.0

13.7

4.97

3.49

13

ناما

7.3

10.9

4.96

3.79

14

ولملت

12.1

8.9

4.89

2.79

15

وثخوز

0.0

0.2

2.99

0.25

16

کورز

0.8

0.4

2.99

0.55

17

معیار

1.4

0.5

2.99

0.76

18

ممسنی

0.1

0.1

2.99

0.21

19

بتهران

31.4

8.4

2.99

2.18

20

آبین

21.7

8.6

2.99

2.73

21

ولیز

18.3

3.1

2.99

2.99

22

چنوپا

3.5

9.5

2.99

2.8

23

وایرا

0.7

0.3

2.99

0.41

24

حشکوه

63.2

16.0

2.99

2.47

25

شپترو

30.0

5.6

2.99

1.79

26

وارس

7.6

15.0

2.98

1.29

27

وحکمت

6.7

3.2

2.98

2.66

28

سخواف

21.8

5.3

2.98

2.72

29

باران

2.1

0.4

2.98

2.98

30

وآتوس

4.8

1.1

2.98

2.27

31

بایکا

0.5

1.1

2.98

1.36

32

وثوق

3.4

6.9

2.98

2.62

33

خعمرا

1.2

0.6

2.97

0.79

34

معیارح

3.6

0.8

2.96

2.58

35

کازرو

0.5

0.7

2.96

1.06

36

حبندر

2.7

3.6

2.95

2.33

37

دهدشت

0.0

0.1

2.94

0.06

38

پلاست

2.1

2.1

2.94

2.94

39

وفردا

9.8

1.0

2.93

1.76

40

سمتاز

0.1

0.4

2.93

0.49

41

شلیا

2.8

1.8

2.92

1.38

42

فکمند

0.7

2.3

2.89

2.74

43

ولراز

3.7

2.3

2.87

2.36

44

ولانا

0.1

0.3

2.84

0.53

45

غمارگ

31.0

4.6

1.98

1.84

46

کابگن

0.0

0.0

1.94

1.94

47

نبروج

0.0

0.0

1.94

1.94

48

گشان

11.1

26.0

1.94

0.86

49

کهرام

0.1

0.2

1.94

0.48

50

شکف

0.3

0.7

1.88

0.94

51

وزمین

0.2

0.1

0.99

0.99

 

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

لابسا

2.6

2.4

-6.99

-5.86

2

زماهان

2.3

5.3

-6.83

-6.63

3

شساختح

1.5

1.3

-5.98

-5.56

4

داتام

30.9

5.9

-5

-4.09

5

ثامان

9.8

17.9

-4.99

-4.58

6

آریان

4.5

1.9

-4.99

-4.57

7

لبوتان

0.9

2.0

-4.98

-4.5

8

فن افزار

29.0

54.4

-4.98

-4.57

9

وآذر

12.7

12.4

-4.98

-4.79

10

غچین

8.9

5.4

-4.98

-4.82

11

قشیر

5.9

5.4

-4.96

-4.86

12

ثجنوب

4.9

7.9

-4.96

-4.24

13

ثتران

10.9

10.5

-4.96

-4.66

14

پی پاد

3.4

4.4

-4.95

-4.73

15

نخریس

5.5

15.9

-4.94

-4.94

16

رانفور

12.6

6.6

-4.92

-4.19

17

کرومیت

17.5

41.5

-4.82

-4.82

18

قتربت

0.6

0.3

-3

-0.41

19

وسدید

61.2

18.8

-3

-2.97

20

خصدرا

20.6

4.2

-3

-2.95

21

قشرین

3.0

1.4

-3

-2.2

22

دحاوی

11.7

2.1

-2.99

-2.99

23

وشهر

10.7

14.6

-2.99

-2.99

24

وامیر

0.1

4.8

-2.99

-2.74

25

فنفت

1.2

1.9

-2.98

-2.85

26

آرمان

0.1

0.0

-2.98

0

27

تمحرکه

0.0

0.0

-2.97

-0.06

28

زنجان

6.3

1.8

-2.97

-2.97

29

بپردیس

69.0

12.4

-2.97

-2.81

30

شلرد

10.8

8.4

-2.97

-2.97

31

لپیام

0.0

0.1

-2.97

0

32

کیسون

23.6

4.4

-2.97

-2.45

33

غناب

13.4

1.6

-2.96

-2.22

34

لازما

0.0

0.3

-2.96

-0.43

35

شساخت

0.0

0.0

-2.94

0

36

فوکا

0.3

0.4

-2.94

-2.94

37

سمایه

1.4

0.8

-2.93

-1.3

38

خودکفا

8.0

5.0

-2.92

-2.92

39

کصدف

0.3

0.5

-2.91

-0.73

40

دی

323.9

31.4

-2.91

-2.91

41

خفولا

0.0

0.0

-2.9

0

42

ثعتما

0.0

0.0

-2.88

-2.88

43

ویسا

1.1

0.7

-2.87

-1.06

44

وثنو

1.3

0.9

-2.86

-1.36

45

شفارا

1.7

1.0

-2.84

-2.67

46

سفارود

0.2

0.3

-1.99

-0.4

47

بهیر

1.2

0.6

-1.98

-1.03

48

فاهواز

1.8

1.5

-1.96

-1.61

49

شتولی

0.0

0.0

-1.95

-0.06

50

فسدید

0.0

0.0

-1

0

51

ثاژن

0.0

0.0

-0.93

-0.93

52

ولرازح

0.2

0.1

0

0

 

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

وسالت2

6

121.3

83.1

-0.72

-0.72

2

وگردش2

1

71.2

20.7

-4.43

-4.43

3

حتاید2

2

19.0

10.6

0

0

4

پکویر2

1

12.3

7.1

-1.03

-1.03

5

ستران2

1

12.0

7.5

2.98

2.98

6

بساما2

1

5.0

6.0

-4.53

-4.53

7

پارسان2

2

3.4

12.3

-0.14

-0.14

8

شیراز2

2

2.5

6.6

-0.15

-0.15

9

شگویا2

1

1.7

3.0

0

0

10

شغدیر2

1

1.3

10.0

0

0

 

1

2

11

44

4

4

4

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

5اردیبهشت 1394

0.10%

0.51%

2.38%

7.12%

13.21%

26.55%

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

16آبان 1400

0.18%

0.53%

2.08%

6.36%

12.95%

27.66%

سبدگردان کاریزما

افران

21اسفند 1398

0.10%

0.39%

2.28%

6.61%

13.18%

28.23%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

20فروردین 1399

0.14%

0.50%

2.11%

6.36%

12.92%

27.12%

سبدگردان آگاه

لبخند

20شهریور 1401

0.14%

0.49%

2.16%

6.40%

13.10%

28.13%

سبدگردان فارابی

همای

31مرداد 1400

0.14%

0.49%

2.07%

6.14%

12.09%

23.58%

سبدگردان آگاه

سپر

27شهریور 1399

0.14%

0.49%

2.17%

6.59%

13.07%

27.07%

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

9دی 1396

0.18%

0.54%

2.40%

6.66%

13.30%

28.08%

سبدگردان توسعه فیروزه

 

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24