Bourse24 Ads 21
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 35
تبلیغ بورس24

فلز روی ( Zinc ) چهارمین فلز مورد استفاده بعد از آهن، آلومینیوم و مس در دنیا می باشد. از نظر فراوانی ٢٨ امین عنصر فراوان در پوسته زمین است. رنگ سفید مایل به آبی، نقطه ذوب ۴٢٠ درجه سانتی گراد وترد و شکننده بودن از ویژ گی های مهم فلز روی است.

تحلیل «فرآور»

معرفی صنعت

فلز روی

 • روی( Zinc ) چهارمین فلز مورد استفاده بعد از آهن، آلومینیوم و مس در دنیا می باشد.
 • از نظر فراوانی 28 امین عنصر فراوان در پوسته زمین است .
 • رنگ سفید مایل به آبی، نقطه ذوب 420 درجه سانتی گراد وترد و شکننده بودن از ویژ گی های مهم فلز روی است .

کاربرد های فلز روی

 • آبکاری فلزات جهت افزایش مقاومت در مقابل زنگ زدگی
 • استفاده در آلیاژ های نظیر برنج
 • ساخت قطعات خودرو
 • فعال کننده در صنعت لاستیک
 • مصارف صنعتی نظیر سرامیک، شیشه و سیمان
 • مصارف دارویی نظیر پماد، پودر بچه و...

 • مصرف کنندگان جهانی شمش روی

 • عوامل مؤثر بر قیمت روی
 • رشد اقتصاد جهانی

بعـــد از پیدایـــش رکـــود ســـال 2008 در بـــازار هـــای جهانـــی قیمـــت فلـــزات ســـرب و روی کاهـــش قابـــل توجهـــی پیـــدا مـــی کنـــد کـــه در ادامــه نیــز بــا رشــد و بهبــود وضعیــت اقتصــادی جهــان و بهبــود چشــم انــداز از اقتصــاد ســال هــای بعــد افــت خــود را جبــران می کند .

 • موجودی انبار بورس فلزات لندن

افزایـش و یـا کاهـش موجـودی انبـار کالا در بـورس لنـدن و بـه تبـع آن افزایـش تقاضـا بـرای ایـن نـوع از محصـولات باعـث مـی شـود قیمـت فلـزات اساسـی رونـد صعـودی یـا نزولـی را طـی کنـد .

 • رشد اقتصادی چین

رشـد اقتصـاد چیـن بـه عنـوان بزرگتریـن مصـرف کننـده فلـزات در جهـان مـی توانـد سـبب افزایـش تقاضـا بـرای فلـزات اساسـی از جملـه سـرب و روی شـود .

 • صنعت روی در ایران
 • معـادن انگـوران زنجـان، مهـدی آبـاد یـزد، عمـارت ارا ک و ایرانکـوه اصفهـان ازجملـه معـادن مهـم سـرب و روی کشـور هسـتند.
 • بــا توجــه بــه اینکــه معــدن انگــوران از معــادن قدیمــی ســرب و روی کشــور اســت و عمــده ذخایــر آن ا کســیدی اســت، صنعــت تولیـد فلـز روی نیـز بـر مبنـای سـنگ ا کسـیدی روی شـکل گرفتـه اسـت. در بیـن معـادن سـرب وروی کشـور، معادنـی بـا ظرفیـت متوســط نظیــر عمــارت، ایرانکــوه و کوشــک ذخایــر ســولفیدی دارنــد کــه بــاراه انــدازی مجــدد واحــد ذوب روی بافــق کنســانتره تولیـدی ایـن معـادن در ایـن واحـد بـه روی تبدیـل میشـود. معـدن مهـدی آبـاد یـزد بـا ذخیـره قطعـی 162 میلیـون تـن یکـی از معــادن بــزرگ ســرب و روی کشــور اســت .

 • تولید روی در ایران
 • ایـران در جایـگاه چهـارم تولیـد مـاده معدنـی روی در آسـیا قـرار دارد. عـلاوه بـر آن ایـران ششـمین تولیـد کننـده شـمش روی پنجمیـن در آسـیا مـی باشـد.
 • بــا وجــود آنکــه ایــران حــدود 9 %از ذخایــر روی جهــان را دارد امــا ســهمی حــدود 1 %از کل صــادارت و تولیــدات جهانــی را دارا مــی باشــد.
 • در حـال حاضـر اکثـر واحـد هـای روی کشـور بـه بـه دلیـل عـدم دسترسـی بـه میـزان خـا ک مـورد نیـاز بـا عیـار مناسـب، کمتـر از ظرفیـت اسـمی خـود درحـال فعالیـت هسـتند. بـه طـور متوسـط شـرکت هـای تولیـد کننـد شـمش روی در ایـران بـا 45 % ظرفیـت اسـمی خـود تولیـد مـی کننـد. ایـران بـه طـور متوسـط حـدود 220 هـزار تـن شـمش روی در سـال تولیـد مـی کنـد که از این مقدار به طور میانگین 80 درصد صادر می گردد.

میزان روی کــه از معــدن انگــوران اســتخراج می شــود، تنهــا 30 درصــد از خــورا ک واحدهــای هیدرومتالــورژی را تأمیــن می کنــد و مابقــی معــادن داخــل کشــور نیــز حــدود 20 الــی 30 درصــد نیــاز واحدهــای تولیــدی را تأمیــن می کننــد.

 • شرکت های بورسی تولید کننده روی

معرفی شرکت فرآوری مواد معدنی ایران

نماد بورسی :فرآور

سال تأسیس : 1370

سال پذیرفته شدن در بورس : 1379

گروه : فلزات اساسی

نر خ جهانی روی طی 10 سال گذشته نوسانات زیادی داشته است. از رقــم 2،372 دلار بــه ازای هر تــن در سـال 2011 به رقم 1،904 دلار به ازای هر تـن در سال 2020 کاهـش داشـته اسـت. در ادامـه سـال 2020 میلادی بـا افزایـش تقاضـا بـرای چیـن و تضعیـف شـاخص دلار قیمـت جهانـی روی بـا افزایـش روبـرو شـد. همچنیـن طـی سـال هـای 2016 الـی 2017 رونـد قیمـت روی در جهـان رونـدی رو بـه رشـد بـوده اسـت کـه از عمـده تریـن دلایل آن می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کرد :

 • کاهش تولیدات و مازاد تقاضا
 • بهبود انتظارات جهانی از وضعیت و چشم انداز اقتصادی چین
 • نزول بیش از حد قیمت ها در سال 2015

با توجه به شرایط فعلی و کاهـش موجـودی انبـار کالا در بـورس لنـدن، به نظر می رسد که قیمت روی به قیمت تعادلی نزدیک بوده و ثبات قیمتی برای این فلز چندان دور از انتظار نیست.

با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر میانگین نرخ شمش روی صادراتی برای سال 1400، 2800 دلار به ازای هر تن با فرض دلار 220.000 ریالی در نظر گرفته شده است. نرخ فروش داخلی نیز مطابق روند سال های گذشته 90 درصد از نرخ صادراتی منظور گردیده است.

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید

پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 20
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 22
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 23
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 24
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 26
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 28
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 29
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 30
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 31
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 34
تبلیغ بورس24