Bourse24 Ads 119
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 120
تبلیغ بورس24

12:19 لحظات... مخصوص اعضاء
12:18 معامل... مخصوص اعضاء
12:17 حرکت... مخصوص اعضاء
12:16 قاب س... مخصوص اعضاء
12:15 صف فر... مخصوص اعضاء
12:13 در حالی که به دقایق پایانی بازار امروز نزدیک می شویم، ارزش معاملات خرد به حدود 6,5 همت رسیده و شدت خروج پول خرد نیز افزایش یافته و تراز آن را به منفی 160 میلیارد تومان رسانده است.
12:06 به اط... مخصوص اعضاء
12:06 معامل... مخصوص اعضاء
12:03 حرکت... مخصوص اعضاء
11:38 حرکت... مخصوص اعضاء
11:37 ارزش معاملات به 5,5 همت رسیده و تراز پول حقیقی ها مجددا منفی شده است. تا این لحظه حدود 37 میلیارد تومان خروج پول خرد داشتیم. 98 نماد دارای صف خرید به ارزشی بالغ بر 460 میلیارد تومان در مقابل 43 نماد دارای صف فروش به ارزشی در حدود 164 میلیارد تومان
11:25 به اط... مخصوص اعضاء
11:25 به اط... مخصوص اعضاء
11:25 به اط... مخصوص اعضاء
11:18 به اط... مخصوص اعضاء
11:18 به اط... مخصوص اعضاء
11:18 به اط... مخصوص اعضاء
11:17 حرکت... مخصوص اعضاء
11:17 شپلی... مخصوص اعضاء
11:02 به اط... مخصوص اعضاء
11:01 حرکت... مخصوص اعضاء
10:54 به اط... مخصوص اعضاء
10:51 به اط... مخصوص اعضاء
10:51 به اط... مخصوص اعضاء
10:50 قاب س... مخصوص اعضاء
10:49 شاخص کل در فضای آرام بازار توانست وارد کانال 1,6 میلیون واحدی شود. تراز پول خرد هم مثبت شده و رفته رفته در حال افزایش است. تا این لحظه برآیند ورود و خروج پول خرد بازار حدود مثبت 20 میلیارد تومان است.
10:45 «شکربن» از حوالی صفر تابلو به صف خرید رسید و پس از 50 میلیون برگه سهم مبادله اکنون بیش از 23 میلیون صف خرید را تجربه می کند.
10:43 حرکت... مخصوص اعضاء
10:43 در این لحظه ارزش معاملات خرد حدود 4 همت و تراز پول خرد بازار منفی 6 میلیارد تومان است.
10:42 حرکت... مخصوص اعضاء
10:30 قاب م... مخصوص اعضاء
10:29 به اط... مخصوص اعضاء
10:28 به اط... مخصوص اعضاء
10:28 به اط... مخصوص اعضاء
10:28 به اط... مخصوص اعضاء
10:26 رسیدیم به نیمه بازار امروز! شاخص دیگر فاصله ای با محدوده روانی 1.600 میلیون ندارد. با این حال کمی عرضه ها در نمادهای بزرگ شدت گرفته. بنظر خریداران کمی مردد هستند و ترجیح می دهند دست به عصا حرکت کنند.
10:25 حرکت... مخصوص اعضاء
10:09 به اط... مخصوص اعضاء
10:09 حرکت... مخصوص اعضاء
10:06 حرکت... مخصوص اعضاء