Bourse24 Ads 119

12:47 بورس... مخصوص اعضاء
12:03 در حا... مخصوص اعضاء
11:38 نماد... مخصوص اعضاء ویژه
11:30 معامل... مخصوص اعضاء
11:26 به اط... مخصوص اعضاء
11:20 معامل... مخصوص اعضاء
11:19 به اط... مخصوص اعضاء
11:18 به اط... مخصوص اعضاء
11:18 به اط... مخصوص اعضاء
11:14 در عم... مخصوص اعضاء
11:00 به اط... مخصوص اعضاء
10:59 به اط... مخصوص اعضاء
10:59 به اط... مخصوص اعضاء
10:59 به اط... مخصوص اعضاء
10:52 ارزش معاملات خرد به 2,2 همت و مجموع ارزش صفوف خرید به 580 میلیارد تومان نزدیک شد. عمده ترین صف های خرید به ترتیب: خگستر، خساپا، وساپا، وسالت و خاور
10:44 در شر... مخصوص اعضاء
10:32 همسو... مخصوص اعضاء
10:30 به اط... مخصوص اعضاء
10:29 به اط... مخصوص اعضاء
10:29 به اط... مخصوص اعضاء
10:29 حرکت... مخصوص اعضاء
10:27 در نت... مخصوص اعضاء
10:22 تداوم... مخصوص اعضاء
10:15 در ای... مخصوص اعضاء
10:08 حرکت... مخصوص اعضاء
10:00 به اط... مخصوص اعضاء
09:42 وساپا... مخصوص اعضاء
09:42 هم اک... مخصوص اعضاء
09:40 در شر... مخصوص اعضاء
09:40 طی نی... مخصوص اعضاء
09:24 به اط... مخصوص اعضاء
09:21 به اط... مخصوص اعضاء
09:20 به اط... مخصوص اعضاء
09:20 به اط... مخصوص اعضاء
09:20 حرکت... مخصوص اعضاء
09:19 حرکت... مخصوص اعضاء
09:19 حرکت... مخصوص اعضاء
09:18 به اط... مخصوص اعضاء
09:18 قاب س... مخصوص اعضاء
09:18 به اط... مخصوص اعضاء