Bourse24 Ads 119

11:11 به اط... مخصوص اعضاء
11:11 به اط... مخصوص اعضاء
10:44 به اط... مخصوص اعضاء
10:43 صف خرید #تلیسه در قیمت 380 تومان عرضه شد عبور قیمت از 400 تومان، شرایط مناسبی برای رشد قیمت سهم فراهم می کند
10:41 بیش ا... مخصوص اعضاء
10:36 خاور در این بازار هم قصد کوتاه آمدن ندارد! بیش از 200 میلیون برگه سهم معامله شده و قیمت از منفی 3 تا مثبت 3 پیش رفت! هم اکنون صف خرید 50 میلیونی را در این نماد شاهد هستیم.
10:32 وآذر مثبت 5 بازگشایی شد با این حال صف خرید سهم عرضه شد. حجم معاملات سهم از 1.5 میلیون برگه فراتر رفت.
10:32 معامل... مخصوص اعضاء
10:31 به اط... مخصوص اعضاء
10:29 هم اک... مخصوص اعضاء
10:28 تا به اینجای کار 7230 واحد از ارزش شاخص کل کاسته شده که خودرو ، شپنا و شستا بیشترین تاثیر را در منفی شاخص داشتند.
10:19 خودرو در آستانه صف فروش قرار دارد. بنظر دلیل منفی امروز کم رنگ شدن امیدها به توافق در مقطع فعلی است.
10:05 حرکت... مخصوص اعضاء
10:04 معامل... مخصوص اعضاء
10:01 به اط... مخصوص اعضاء
10:01 به اط... مخصوص اعضاء
10:00 به اط... مخصوص اعضاء
09:49 #تجلی همچنان بر روی حمایت محدوده 140 در حال معامله است در صورت حمایت سهم در این منطقه، هدف کوتاه مدت 170 خواهد بود
09:48 تا ای... مخصوص اعضاء
09:48 #وساپا با عدم عبور از مقاومت 600 تومان، مجدد در مسیر اصلاح قرار گرفت محدوده 500 تومان اولین حمایت سهم است
09:46 خکاوه هم ظاهرا راه خاور را می رود! هم اکنون شاهد صف خرید 4 میلیونی در این نماد هستیم.
09:29 زامیاد که تا دامنه مثبت پیش رفته بود مجددا سرخ پوش شد!
09:28 در گروه دامپروری تلیسه 20 میلیون صف خرید را تجربه می کند.
09:17 در گروه خودرویی زامیاد از دامنه منفی به محدوده مثبت رسید و در حال پیشروی به سمت پیک قیمتی است.
12:22 بورس... مخصوص اعضاء
12:19 حرکت... مخصوص اعضاء
12:08 به اط... مخصوص اعضاء
11:49 معامل... مخصوص اعضاء
11:40 بفجر... مخصوص اعضاء
11:37 فملی... مخصوص اعضاء
11:16 به اط... مخصوص اعضاء
11:16 معامل... مخصوص اعضاء
11:15 حرکت... مخصوص اعضاء
11:15 به اط... مخصوص اعضاء
11:14 قرن س... مخصوص اعضاء
11:13 قاب س... مخصوص اعضاء
11:13 حرکت... مخصوص اعضاء
11:12 در شر... مخصوص اعضاء
11:12 به اط... مخصوص اعضاء
11:11 به اط... مخصوص اعضاء