Bourse24 Ads 119

09:09 حرکت... مخصوص اعضاء
09:08 به اط... مخصوص اعضاء
09:08 به اط... مخصوص اعضاء
09:08 به اط... مخصوص اعضاء
09:07 معامل... مخصوص اعضاء
09:07 6.5 میلیون برگه سهم غمهرا عرضه شد. با این حال سهم صف خرید 2.3 میلیونی دارد. نسبت های خریدار و فروشنده متعادل است.
09:07 معامل... مخصوص اعضاء
09:06 حرکت... مخصوص اعضاء
09:05 فمراد که روزهای قبل با صف خرید پیش می رفت ، امروز صف فروش 4 میلیونی را تجربه می کند!
09:05 شروع... مخصوص اعضاء
09:04 استار... مخصوص اعضاء
09:01 به اط... مخصوص اعضاء
08:57 به اط... مخصوص اعضاء
08:57 1$$بد... مخصوص اعضاء
08:54 برتری... مخصوص اعضاء
08:54 برتری... مخصوص اعضاء
08:29 به اط... مخصوص اعضاء
08:29 به اط... مخصوص اعضاء
08:29 به اط... مخصوص اعضاء
08:29 به اط... مخصوص اعضاء
08:29 به اط... مخصوص اعضاء
12:42 در حا... مخصوص اعضاء
12:31 لحظات... مخصوص اعضاء
12:22 فملی... مخصوص اعضاء
12:15 شپنا... مخصوص اعضاء
12:07 معامل... مخصوص اعضاء
11:50 حرکت... مخصوص اعضاء
11:48 به اط... مخصوص اعضاء
11:47 به اط... مخصوص اعضاء
11:47 به اط... مخصوص اعضاء
11:47 به اط... مخصوص اعضاء
11:47 به اط... مخصوص اعضاء
11:46 کمتر... مخصوص اعضاء
10:59 معامل... مخصوص اعضاء
10:57 نماد... مخصوص اعضاء
10:51 در می... مخصوص اعضاء
10:50 حرکت... مخصوص اعضاء
10:46 در می... مخصوص اعضاء
10:43 خبرهایی در خصوص سود 80 تومانی و افزایش سرمایه از 500 به 800 میلیارد تومان باعث روند مثبت در اتکام شده است
10:36 یک سا... مخصوص اعضاء