Bourse24 Ads 209
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 229
تبلیغ بورس24

Bourse24 Ads 228

امروز بازار متعادلتر و پرتقاضاتر از دیروز بود اما با این وجود پس از گذشت یک ساعت در نتیجه عقب نشینی خریداران، فشار عرضه ها مضاعف شد و در نهایت بازار با سرخپوشی 57 درصد از نمادها به پایان رسید. پس از اتمام بازار 53 صف خرید و 27 صف فروش در ماشین معاملات حفظ شد.

شدت خروج پول کم شد

بورس24 : امروز بازار متعادلتر و پرتقاضاتر از دیروز بود اما با این وجود پس از گذشت یک ساعت در نتیجه عقب نشینی خریداران، فشار عرضه ها مضاعف شد و در نهایت بازار با سرخپوشی 57 درصد از نمادها به پایان رسید. پس از اتمام بازار 53 صف خرید و 27 صف فروش در ماشین معاملات حفظ شد.

سهم حقیقی ها از کل خریدها 77 درصد و از کل فروش ها 85 درصد بود.

خالص ارزش معاملات خرد باز هم کاهشی بود و با 19 درصد افت نسبت به دیروز به کمتر از 3,4 همت رسید. گروه های خودرو و ساخت قطعات، فلزی و انبوه سازی در صدر بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.

حقیقی ها امروز هم پول از بازار خارج کردند اما تقریبا نصف دیروز و به مبلغ 284 میلیارد تومان که عمده این پول از نمادهای خساپا، خودرو، خگستر، کرومیت، شستا، وبملت، رمپنا، شتران، وتجارت و شپدیس خروج یافت. در نمادهای شساختح، فزر، چکاپا، ستران، سیستم، فسبزوار، خکمک، حشکوه، سپیدار، وسپه و های وب شاهد بیشترین تزریق نقدینگی از سوی حقیقی ها بودیم.

 با در نظر گرفتن صندوق های سهامی ارزش معاملات خرد 4,1 همت و تراز پول خرد منفی 265 میلیارد تومان شد. صندوق های با درآمد ثابت نیز با خروج 36 میلیارد تومان پول خرد مواجه بودند.

شاخص کل به رشد 5 هزار و 642 واحدی بسنده کرد و در ارتفاع 2 میلیون و 250 هزار واحد ایستاد که عمدتا تحت تاثیر مثبت نمادهای فملی، فولاد، نوری، شپنا، سیستم، فارس و ثفارس قرار داشت.

شاخص هموزن اما 128 واحد افت کرد. از ارتفاع شاخص فرابورس نیز 54 واحد کاسته شد.

امروز 30 معامله بلوکی بر روی 10 نماد با 322,1 میلیون سهم حجم به ارزش 220,8 میلیارد تومان انجام شد که در راس آن ها بلوک #وسالت2 با 125,4 میلیون یهم با قیمت 84,9 میلیارد تومان قرار داشت.

وضعیت بازار در فروردین ماه- مبالغ به میلیارد تومان است

روز

ارزش معاملات خرد

برآیند ورود و خروج پول خرد

شاخص کل

شاخص هموزن

5فروردین

3,500

290

2,236,348

758,106

6فروردین

4,600

83

2,253,604

767,068

7فروردین

4,000

-62

2,249,416

767,639

8فروردین

4,020

183

2,261,398

770,458

11فروردین

3,600

-34

2,261,172

770,211

14فروردین

4,180

-555

2,245,445

759,827

15فروردین

3,380

-284

2,250,906

759,696

مجموع

27,280

-379

2.5%

2.3%

 

صف خریدهایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

زقیام

19.8

7.5

7

5.58

2

ختور

57.6

22.1

6.99

6.68

3

چافست

9.2

9.6

6.99

5.78

4

غگرجی

22.4

5.2

6.98

4.91

5

سخزر

1.6

6.1

6.97

4.95

6

سشرق

10.1

16.4

6.97

6.06

7

خلنت

3.6

8.0

6.96

6.34

8

زماهان

12.9

31.2

6.88

3.87

9

قشکر

33.1

10.0

4.99

3.65

10

سکرد

1.7

1.5

4.98

3.24

11

ولتجار

4.0

2.3

4.98

2.85

12

ناما

7.3

11.5

4.98

4.58

13

حپترو

0.7

1.7

4.97

2.22

14

آردینه

1.8

14.3

4.95

4.08

15

غنوش

12.6

15.0

4.93

4.49

16

سیتا

1.5

1.5

4.91

0.75

17

میهن

6.2

3.8

4.87

4.7

18

وارس

0.8

1.5

3

2.08

19

کورز

0.3

0.1

3

0.18

20

وآتوس

52.1

12.3

3

2.96

21

معیار

0.4

0.2

2.99

0.24

22

ممسنی

0.1

0.1

2.99

0.14

23

آبین

2.8

1.1

2.99

2.99

24

بایکا

0.2

0.4

2.99

0.6

25

وثخوز

0.1

0.3

2.98

0.5

26

ثزاگرس

0.5

5.5

2.98

0.51

27

وایرا

0.5

0.2

2.97

0.28

28

معیارح

0.2

0.0

2.97

2.97

29

وفردا

24.3

2.6

2.97

2.88

30

ولراز

0.9

0.6

2.97

0.83

31

حشکوه

30.6

8.0

2.96

2.96

32

حبندر

3.5

4.7

2.96

2.89

33

فکمند

0.6

2.2

2.96

2.96

34

وتوسکاح

2.6

0.6

2.96

-0.31

35

خبازرس

0.2

0.3

2.96

0.47

36

ولیز

3.8

0.7

2.96

0.95

37

خعمرا

0.6

0.3

2.95

0.39

38

پلاست

1.8

1.9

2.95

2.55

39

دهدشت

0.2

0.4

2.94

0.56

40

کازرو

0.1

0.2

2.93

0.21

41

ثتوسا

0.0

0.2

2.92

0

42

سمتاز

0.0

0.1

2.91

0.12

43

چنوپا

0.1

0.3

2.9

0.36

44

شلیا

1.6

1.1

2.88

1.52

45

ولانا

0.6

1.8

2.83

2.47

46

شزنگ

0.1

1.1

1.96

1.96

47

کابگن

0.0

0.0

1.94

1.94

48

نبروج

0.0

0.0

1.94

1.94

49

کهرام

0.1

0.2

1.93

0.32

50

گشان

2.7

6.5

1.92

1.92

51

جهرم

5.3

0.4

1.92

0.72

52

شکف

0.0

0.1

1.86

0.23

53

وزمین

0.4

0.1

0.98

0.98

 

صف فروش هایی که بعد از اتمام بازار باقی ماندند- سرخطی های فردا

ردیف

نماد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

فنر

25.8

28.9

-4.96

-2.7

2

زنجان

6.8

1.9

-3

-2.65

3

وحکمت

12.9

6.2

-2.99

-1.17

4

حرهشا

0.0

0.0

-2.99

-0.02

5

وسنا

0.6

0.8

-2.99

-1.14

6

شستان

1.6

0.7

-2.99

-1.12

7

خصدرا

37.0

7.4

-2.99

-2.45

8

لازما

0.3

2.1

-2.98

-2.79

9

آرمان

0.1

0.1

-2.98

0

10

تفارس

6.4

2.0

-2.98

-1.86

11

پرسپولیس

4.7

0.9

-2.97

-1.22

12

تمحرکه

0.1

0.2

-2.97

-0.29

13

سمایه

2.0

1.2

-2.97

-1.82

14

لپیام

0.0

0.1

-2.97

0

15

ثجوان

0.0

0.0

-2.96

-0.09

16

غشوکو

0.7

0.5

-2.96

-0.67

17

غناب

49.4

5.7

-2.95

-2.86

18

شساخت

0.1

0.1

-2.94

-0.07

19

کصدف

0.3

0.6

-2.93

-0.98

20

لکما

18.4

2.3

-2.92

-2.69

21

وثنو

0.6

0.4

-2.9

-0.69

22

ویسا

0.7

0.5

-2.9

-2.9

23

فاهواز

1.7

1.4

-1.99

-1.52

24

بهیر

0.4

0.2

-1.98

-0.39

25

وآیند

5.3

4.6

-1.92

-1.81

26

فسدید

0.0

0.0

-1

0

27

ولرازح

0.6

0.2

0

0

 

معاملات بلوکی

ردیف

نماد

تعداد

حجم-میلیون سهم

ارزش-میلیارد تومان

آخرین قیمت

قیمت پایانی

1

وسالت2

18

125.4

84.9

-0.73

-0.73

2

تاصیکو2

1

85.4

75.0

0

0

3

فباهنر2

2

41.0

20.1

0.95

0.84

4

ونوین2

2

25.0

7.6

0.79

0.46

5

پارس2

1

20.0

5.3

1.61

1.61

6

فملی2

1

10.6

7.4

2.77

2.77

7

شکام2

1

10.0

4.2

0.24

0.24

8

شخارک2

2

2.0

10.0

1.15

1.15

9

ارفع2

1

1.6

4.1

0

0

10

وصندوق2

1

1.2

2.2

0.22

0.22

 

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های با درآمد ثابت قابل معامله با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اعتماد

5اردیبهشت 1394

0.10%

0.47%

2.19%

6.84%

13.18%

26.51%

تامین سرمایه لوتوس پارسیان

کارا

16آبان 1400

0.12%

0.51%

2.08%

6.34%

12.96%

27.67%

سبدگردان کاریزما

افران

21اسفند 1398

0.18%

0.47%

2.20%

6.42%

13.11%

28.12%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

یاقوت

20فروردین 1399

0.14%

0.50%

2.11%

6.36%

12.93%

27.14%

سبدگردان آگاه

لبخند

20شهریور 1401

0.12%

0.49%

2.19%

6.63%

13.17%

28.18%

سبدگردان فارابی

همای

31مرداد 1400

0.14%

0.49%

2.08%

6.13%

12.09%

23.57%

سبدگردان آگاه

سپر

27شهریور 1399

0.14%

0.40%

1.91%

6.49%

12.93%

26.81%

سبدگردان اقتصاد بیدار

فیروزا

9دی 1396

0.15%

0.48%

2.44%

6.76%

13.40%

28.10%

سبدگردان توسعه فیروزه

 

آخرین وضعیت بازدهی صندوق های سهامی با بیشترین ارزش معاملات (منبع:فیپیران)

نماد

تاریخ آغاز فعالیت

روزانه

هفتگی

ماهانه

سه ماهه

شش ماهه

یک ساله

مدیر

اهرم

30آذر 1400

1.33%

-1.13%

9.07%

6.81%

15.03%

-1.56%

سبدگردان کاریزما

شتاب

17خرداد 1402

0.80%

-0.77%

8.83%

6.95%

11.53%

 

سبدگردان آگاه

توان

16آبان 1401

0.89%

-0.21%

8.95%

5.82%

13.00%

8.00%

سبدگردان مفید

دارا یکم

4تیر 1399

-0.56%

-2.29%

5.64%

0.94%

2.49%

24.43%

تامین سرمایه بانک مسکن

جهش

7تیر 1402

1.83%

-1.47%

8.03%

7.46%

13.26%

 

سبدگردان فارابی

موج

22آبان 1402

1.78%

-2.76%

9.28%

9.45%

  

سبدگردان توسعه فیروزه

پالایش

9آذر 1399

0.34%

-0.36%

5.43%

11.08%

8.75%

9.18%

تامین سرمایه نوین

دریا

21آذر 1401

-0.24%

-1.56%

5.59%

1.57%

6.86%

14.55%

سبدگردان توسعه فیروزه

کاریس

15مهر 1392

0.42%

-0.27%

6.03%

5.02%

10.90%

13.02%

سبدگردان کاریزما

سرو

2تیر 1398

1.48%

0.11%

7.70%

7.23%

13.83%

21.45%

مشاور سرمایه گذاری ترنج

 

11

2

2

44

5

44

4

منبع خبر: سازمان خبری - تحلیلی بورس 24

این مطلب را با دیگران به اشتراک بگذارید :

نظرات :

شما می توانید اولین نفری باشید که برای این مطلب نظر می دهید.

شما هم نظر دهید

برای ارائه نظر خود وارد حساب کاربری خود شوید


Bourse24 Ads 193


پاسخ به سوالات بورسی شما
Bourse24 Ads 143
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 188
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 206
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 208
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 25
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 27
تبلیغ بورس24
Bourse24 Ads 32
تبلیغ بورس24